Múzeumok Éjszakája Kecskemét

Rólunk

175 éve az ismeretterjesztés

szolgálatában

A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   jog e lőd   szervezetét   a   "Ma - gyar   Királyi   Termé szet tu dományi   Társulatot"   1841-ben   alapították Bu dapesten a kor legnevesebb személyiségei. A   létrehozást   követően   megkezdődött   a   vidéki   szer vezetek   létre ho - sa.   Az   ismeretterjesztés   kez dete   Kecskeméten   az   1870-es   évek ele re   tehető,   amikor   már   rendszeres   termé szet tudo mányi   elő adá - so kat   rendeztek   a   kecs ke ti   Református   Kollégium   Uránia   Ter - ben.   Kecs keméten   az   ismeretterjesztés   székháza,   köz pontja   a   Tu do - mány   és   Technika   Háza,   mely ben   társszervekkel   együtt   található   a TIT   is.   A   TIT   alapvető   feladata   az   is me ret ter jesz tés,   a   kultúra köz ve - tés,   az   idegen   nyelv-,   köz hasznú-   és   egyéb   szakismeret   oktatása, a   szel lemi   értékek   megőrzése,   közkinccsé   te le.   Céljai   meg va - sa   érdekében,   illetve   szol gáltatás   formájában   rendezvényeket,   kon - fe renciákat,   kiállításokat,   hangversenyeket,   tu risztikai   programokat, tan folyamokat   szer vez   önállóan,   vagy   társrendezőként.   Kiad nyo - kat jelentet meg és terjeszt.
© Bács-Kiskun Megyei TIT
Múzeumok Éjszakája

Rólunk

175 éve az ismeretterjesztés

szolgálatában

A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   jog - e lőd   szervezetét   a   "Ma gyar   Királyi   Termé szet - tu dományi    Társulatot"    1841-ben    alapították Bu dapesten a kor legnevesebb személyiségei. A   létrehozást   követően   megkezdődött   a   vidéki szer vezetek   létre ho sa.   Az   ismeretterjesztés kez dete   Kecskeméten   az   1870-es   évek   ele - re   tehető,   amikor   már   rendszeres   termé szet - tudo mányi   elő adá so kat   rendeztek   a   kecs ke - ti   Református   Kollégium   Uránia   Ter ben. Kecs keméten   az   ismeretterjesztés   székháza, köz pontja    a    Tu do mány    és    Technika    Háza, mely ben   társszervekkel   együtt   található   a   TIT is.   A   TIT   alapvető   feladata   az   is me ret ter jesz - tés,    a    kultúra köz ve tés,    az    idegen    nyelv-, köz hasznú-   és   egyéb   szakismeret   oktatása,   a szel lemi   értékek   megőrzése,   közkinccsé   te - le.    Céljai    meg va sa    érdekében,    illetve szol gáltatás   formájában   rendezvényeket,   kon - fe renciákat,    kiállításokat,    hangversenyeket, tu risztikai   programokat,   tan folyamokat   szer - vez   önállóan,   vagy   társrendezőként.   Kiad - nyo kat jelentet meg és terjeszt.