TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, H- 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. Telefon: +36(76)505-688 Email: titbkkm@gmail.com Web: titbkkm.microsystem.hu
A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Elnöksége az elmúlt év májusában határozta el az ismeretterjesztés korszerűsítését, új formáinak kialakítását és bevezeté- sét. E tevékenységet az ismeretterjesztés innováció- jának nevezte. E megújulási folyamat hanyatló gazda- sági környezetben nehéz, már már kilátástalan műkö- dési feltételek mellett kezdődött meg ...  
A legtöbb feladatot a pá- lyázatok  megvalósítása jelentette, de nem feled- keztünk meg alaptevé- kenységünkről, pl. a te- hetséggondozásról, a pe- dagógus továbbképzésekről sem. A tanulmányi versenyeket Brenyó Mi- hály tagtársunk segíti, irányítja. A ta- nulók most is sikeresek voltak. A mér- nökök továbbképzésének minősülő környzetvédelmi rendezvény vezetője dr. Fekete Jenő György. E programot dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a TIT elnöke nyitotta meg. A Magyar Tudomány Ün- nepéről minden évben a MTESZ-szel közösen em- lékezünk meg.  
2011. HÍRLEVÉL
Magyar Tudomány Ünnepe Az idén dr. Falus András neves genetikus, akadémikus tart meg- nyitó előadást, majd dr. Palko- vics László és dr. Király László György egyetemi tanárok tar- tanak előadásokat szakterületük- ről. Társszervezőnk a Magyar Közgazdasági Társaság Bács- Kiskun Megyei Szervezete.  
ONYE Az Óvodapedagógiai Nyári E- gyetem Győrben került megren- dezésre gazdag programmal.  A rendezvényen részt vett és előadást tartott dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtikár, illet- ve ismert szakemberek, főisko- lai oktatók. Másnap a résztve- vők a Felvidékre utaztak.
Környezetvédelem A környezetvédelmi mérnök képzésben is részt vevő e- gyetemi- és főiskolai okta- tók országos tanácskozását harmadik alkalommal ren- deztük meg Kecskeméten. A rendezvényen több aka- démikus, egyetemi tanár vett részt előadóként, vagy résztvevőként. Átadásra ke- rült a Saubermacher cég ré- széről - a Hans Roth diplo- madíj.
Két sikeres pályázat eredményeként működési lehetőségeink 2011-ben ja- vultak, melyhez hozzájárul a harmadik sikeres (Magyar-Szerb IPA partnersé- gi) pályázatunk is. A szokásos esemé- nyeket az elmúlt év végén lejáró fel- nőttképzési akkreditáció, majd FAT-, végül egy OKM ellenőrzés gyarapítot- ta, melyeken megfeleltünk. Ebben az évben megújítottuk az Óvodapedagó- giai Nyári Egyetemünk akkreditációját, melyet az idő rövidsége, és a kezdeti sikertelenség ellenére - a nyár végére befejeznünk. A pályázatok jövőre lép- csőzetesen befejeződnek.
Akkreditációk
Székházunk
sikerek és kudarcok
Tudomány és Technika Háza
Az épület 1974-ben történt átadása óta jelentős felújítás, kor- szerűsítés nem történt. Tavaly sikerült megjavítani fütésrend- szerünket. Optimalizáltuk áram-, és gázfogyasztási szerző- déseinket, felújítottuk a Tanácsterem padlózatát. Megkezdő- dött az épület homlokzatának felújítása, a belső terek sérülé- seinek helyreállítása, a tető és a csatornarendszer kijavítása. Megtörténik a homlokzaton található nagyméretű rozetta- ablak, valamint a belső udvar “galambmentesítése” is.
A Múzeumok Éjszakája az egyik leglátogatottabb rendezvény volt
Jelentős értékben kaptunk festéket és glettanyagot a Polifarbe  Kft.-től (Kiss István igazgató támogatásával). Több, mint 2 millió forint értékű támogatást nyertünk Kecskemét Műemlékvédelmi Alapjától (Dr. Iványosi Szabó András alelnök és Nagypál Sándor alpolgármester urak segítségével). Segítséget kaptunk ener- getikai szakember biztosításával a Termostar Kft.-től, (Horváth Attila igazgató jóvoltából). A Munkaügyi Központtól támogatást nyertünk közhasznú munkatársak alkalmazására, 4 millió Ft értékben. Sajnos nem sikerült nyerni a DAOP turisztikai fejlesz- tési pályázatán és az Ökumenikus szabadegyetem is elmaradt.
falusi Károly tagtársunk bemutatá- ban. Továbbá a Sub Roza Egye- sület gyermekrajz kiállítását tekint- hették meg a résztvevők Kövesdi Mária vezetésével. A bemutatásra kerülő anyag összeválogatásában részt vett Bodri Ferenc tanár-festő- művész is. Sikeres volt az “Ausch- witz album” című kiállítás is, melyet második alkalommal mutattunk be a Magyar-Izraelita Baráti Társaság, valamint a Holocaust Dokumentá- ciós Emlékközpont segítségével. Itt köszönettel említjük meg a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés, valamint az Autó Univerzál Kft. támogatását!
Először mutatkozott be a Technika Háza a Múzeumok Éjszakája prog- ramsorozatban. Az éjfélig tartó prog- ramokon többezren vettek részt. El- sősorban a Michelangeló szoborpar- kot nézték meg a résztvevők, Leány-
Múzeumok Éjszakája
Támogatóinknak ezúton is megköszönjük értékes, nagylelkű támogatásaikat!
Bács-Kiskun megyei TIT
HUN SRB
Magyar Szerb partnerségi pályázat
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar intézményekkel való együttműködésre. Ennek érde- kében elnökségébe választott ismert közéleti szakembereket: Dr. Duray Miklóst és Pogány Erzsébetet Po- zsonyból, Jeges Ernőt és Kerekes Imrét Szabadkáról. Új tagtársaink az eddigi egy év alatt is bizonyították együttműködésüket, pl. a sikeres Ma- gyar Szerb partnerségi pályázat ered- ményeivel, melyben partnerünk Ma- gyarkanizsa község Önkormányzata. A projekt megvalósítására 54 millió forintot nyertünk közösen. Felvidéki tagtársaink segítségével egész napos programot szerveztünk Somorjára, és Dunaszerdahelyre, ahol a szakmai programok mellett az óvodapedagó- gusok a helyi közélet szereplőivel és óvodai szakemberekkel találkozhat- tak.
Tudomány - Kultúra - Ismeretterjesztés
Határon  átívelő
pályázatok és kapcsolatok
Közel 90 millió forintot nyertünk két TÁMOP pályázatra. A programok lényege, hogy azok je- lentős részét megyei iskolák diákjainak szer- vezett tehetséggondozó és szabadidős progra- mokra fordítjuk, partner intézményeinkkel együtt- működésben. Partnereink: Katona József Gimná- zium, Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium, Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Katedra Infor- matikai és Művészeti Középiskola, Jakabszállási ÁMK. Pályázataink során nemcsak diákokra, ha- nem felnőttekre is gondoltunk, melyben a hátrá- nyos helyzet csökkentését célzó programok, és idegen nyelvi képzések szerepelnek. További ér- dekesség, hogy jakabszállási és fülöpjakabi óvodák is részt vesznek a programokban, így a legfiatalabb korosztály is részesül a projekt ered- ményeiből. A sokszínű program sorozatban film- klub, környezetvédelmi tábor, egészségvédelmi programok, kirándulások, kerékpártúrák sport- események, reneszánsz tábor, kézműves foglal- kozások, családi nap, matematika tábor, számí- tástechnikai tehetséggondozás, stb. formák való- sultak, valósulnak meg.