Közös tudás - Tudásközösség
A TÁMOP 3.2.3 jelű pályázatunkon  több, mint 32 millió forintott forditot- tunk képzésekre, tehetséggondozásra a tanulóifjúság körében, mely elsősor- ban idegenyelvoktatást, matematikai tudásfejlesztést jelentetett. A program- ban 237 fő diák vett részt. A felnőttek
Sok kecskeméti és jakabszállási di- ák köszönheti a magabiztosabb ide- gen nyelvi kommunikációt a „Kö- zös tudás tudásközösség” elneve- zésű projektnek. A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesületének programja több tantárgy tanulására biztosított lehetőséget tehetséggondozó kur- zusok és szakkörök formájában. A résztvevők elsősorban az idegen nyelveket választották. Sikeresen nyelvvizsgáztak a tanulók, ami az e- gyetemi, főiskolai felvételihez is fontos lesz számukra. Március 20- án zárult le a projekt.
kíván benyújtani. Jelenleg bírálat alatt áll két benyújtott projektünk. Az egyik szintén határon átnyúló kép- zésekről, a másik pedig a Visegrádi országok által létrehozott Alap pá- lyázatának megragadásával kultu- rális és művészeti programokat va- lósítunk meg. Március 15-e alkalmából Dr. Vizi E. Szilveszter a TIT országos elnöke Széchenyi Nagydíjat kapott, mely- hez ezúton is gratulálunk! (Az Inter- netről származó képen a Kossuth díjas Piros Ildikóval látható.)
1. |  MÁRCIUS 25.
közül 211 fő tanult a TIT tanfolyamain idegen nyelveket, illetve számítás- technikát. A közelmúltban ülésezett a TIT elnök- sége. A legfontosabb napirend az új civil törvény előírásainak megfelelő  alapszabály előállítása, valamint a jö- vőbeni működés legfontosabb terüle- teinek kijelölése. A közeli jövőben a TIT Egyesület há- rom határon átnyúló-, négy témában városi-, valamint két nagyobb TÁMOP pályázatot, és egy DAOP pályázatot
TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Kecskemét, Rákóczi út 2. , Telefon: +36 (76) 505-688, +36 (76) 505-689
TIT HÍRLEVÉL 2012. 1%
A Magyar Mérnöki Kamara Környezet- védelmi tagozata kitüntetésben része- sítette Szabics Istvánt a TIT megyei i- gazgatóját. Az oklevelet dr. Barsiné Pataky Etelka elnök és dr. Rácz And- rás környezetvédelemért felelős he- lyettes államtitkár adta át, január 20- án a Mérnöki Kamara budapesti szék- házában. Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át E- gyeletünk támogatására!  Adószámunk: 19040011-1-03. 
A visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, a Cseh Köztársaság, és Szlovákia) által létrehozott alapról, illetve az alap által nyújtott támogatás- ról rendeztünk tájékoztató jellegű elő- adást Székkházunkban, február 26- án. A rendezvényen Beke Mihály And- rás, az International Visegrad Fund magyarországi képviselője tartott elő- adást a résztvevő civil szervezetek- nek.
Az első negyedév történéseit fog- laljuk össze az alábbiakban, melyek elsősorban a futó három pályáza- tunk megvalósításából álltak. E- mellett természetesen előre is kell néznünk és terveznünk kell a jövő- beni tevékenységünket.
TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, web: titbkkm.microsystem.hu, email: titbkkm@microsystem.hu
Egyesületünk is pályázott a Visegrádi Alap “standard grant” pályázatára a szlovákiai Szövetség a Közös célokért szervezettel és a prágai Iglice Egylet- tel. A rendezvény keretében külföldi résztvevők vesznek részt az Óvoda- pedagógiai Nyári Egyetemen, illetve a Ciróka Bábszínház lép fel a prágai Magyar Intézetben az Iglice Egylet aktivistái szervezésében. Ha nyer a pályázat a programokra júniusban és novemberben kerül sor.
Különösen érdekes programmal várja szeptemberben az érdeklődőket a Környezetvédelmi Egyetemi-, Főisko- lai Oktatók IV. Országos Konferenci- ája. A programban a neves szakem- berek mellett előadást tart dr. Bábel Balázs Kecskemét-Kalocsai érsek, va- lamint Jókai Anna író. Két előadómű- vész - Szabó Gyula Győző és Száraz nes - is szerepelnek. A tanulmányi kirándulás során a résztvevők Kalo- csát és környékét látogatják meg. A rendezvény alapítója és szakmai ve- zetője: Dr. Fekete Jenő György egye- temi tanár. Ebben az évben is Kecs- keméten kerül átadásra a Hans Roth diplomadíj, e konferencia keretében. Előadást tart prof. dr. Falus András akadémikus, a TIT alelnöke és prof. dr. Veress Gábor a MTESZ elnöke.
Folytatódik a HU-SRB pályázat a képen a magyarkanizsai partnerünk által kezdeményezett tenderegyeztetés látható. A projektet december végéig kell befejeznünk.
Megkezdődtek az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem előkészületei, mely az idén Szombathelyen lesz, ausztriai szakmai kirándulással. A rendezvény- re előre láthatóan június 18-20 között kerül sor. A téma idén is a tehetség felismerése. Az egyetem szakmai el- nöke továbbra is Nagy Jenőne. Jelenleg zajlanak a tanulmányi verse- nyek kémiából, biológiából, földrajzból és matematikából, összesen 80-100 fő általános iskolás diák részvételével.
PROGRAMOK