TIT hírlevél
2013. I. félév
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat t: (76)505688 e: titbkkm@microsystem.hu
A második évezred, 13. éve a TIT-ben viszontag- ságok és nehezített körülmények mellett kezdő- dött el. A szerencsének és kitartásnak volt kö- szönhető, hogy sikerült a nehézségeken túljut- nunk. Az év elején magasak az épület üzemel- tetési költségei - és működési költségekben is szűkölködtünk. Ennek ellenére nem volt kevés munkánk, mivel futó pályázataink - különösen a Tudásod a Jövőd elnevezésű nyelvoktató prog- ram adott sok adminisztrációs feladatot. Re- ménykedünk abban, hogy az elmúlt évben be- adott és 130 millió forint értékeben nyertes, - azonban tartaléklistára helyezett - pályázata- inkból mielőbb tényleges források lesznek.  Pályázatok Határon túli képzésekre, az iskolai-, és a felsőoktatás- ban való együttműködésekre, munkavédelmi és egész- ségvédelmi feladatok megvalósítására adtunk be pro- jekteket, illetve az első félévi Kecskeméti Támogatási Program 4 előirányzatára (nyári egyetemi programra, a Tudomány Ünnepére, környeztvédelmi rendezvényekre,
és a székház Rákóczi út felöli ré- szének festésére). E programok közül az egészségfejlesztési prog- ramcsomag, az OMMF által támo- gatott munkavédelmi programok, valamint a KTM-hez benyújtott, és végül a TÁMOP 2.6.2 jelű munkaü- gyi szolgáltatásokat fejlesztő prog- ramjaink lettek nyertesek. Szerző- dést kötöttünk a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal a TÁMOP 2.1.2 nyelvoktató programok szer- vezésére, és megvalósítására 12 millió forint értékben. E pályázatok forrásainak lehívása folyamatos, de a futamidők függvényében többsé- güket az év végén, vagy jövőre kapjuk meg. Környezetvédelmi Konferencia Ismét rangos szereplőkkel május- ban rendeztük a Környezetvédelmi Konferenciát, melyben az alábbi té- mák és előadók szerepeltek: Beve- zető művészi produkciók: Orth Pé- ter színművész, Katona József Színház, Nagypál Sándor alpolgár- mester, Kecskemét MJV Önkor- mányzata nyitotta meg a konferen- ciát. - Több mérnököt az ország- nak! - A tudomány és a felsőokta- tás szerepéről beszélt dr. Barsiné Pataki Etelka, a Magyar Mérnöki
1
Kamara elnöke, “az elmúlt 5 év történései képekben” címmel összegzett dr. Fekete Jenő György, ny. egyetemi docens, tanácskozás vezetője és házigazdája. A környe- zetvédelem és a kommunikáció kapcsolatáról beszélt dr. Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője. A környezet- védelem stratégiai bukatóiról dr. Ligetvári Ferenc egyete- mi magántanár tartott előadást. Az MMK környezetvédel- mi különdíját a TDK díjazottjainak prof. dr. Fekete Jenő György ny. egyetemi docens adta át. Az esti kandalló-be- szélgetéseket dr. Gilyén Elemér, az MMK Környezetvédel- mi Tagozat elnöke vezette. A vízminőségszabályozás buk- tatóiról dr. Somlyódy László akadémikus és dr. Clement Adrienn egyetemi docens beszéltek. Az átokcsatornáról a fenntarthatóságig témáról dr. Csemez Attila egyetemi tanár, a “fenntartható fejlődés a jövő alternatívája” cím- mel pedig dr. Hetesi Zsolt egyetemi docens, az új szenny- víztisztítási technológiákról dr. Kárpáti Árpád egyetemi docens, az “olcsó szennyvíztisztítás?”-ról dr. Miháltz Pál egyetemi tanár, “a vizes élőhelyek megőrzése és helyreállítása” címmel dr. Szlávik Lajos főiskolai tanár tartottak előadást. Múzeumok Éjszakája - Süti verseny A tavaly alapított sütemény verseny szakmai vezetője, a zsüri elnöke, ezév tavaszán elhunyt. Tiszteletünk jeleként, a család jóváhagyásával versenyünket a jövő- ben Jakó Lajos sütemény versenynek neveztük el, ahol a zsüri örökös elnöke Jakó Bea lett. Ebben az évben együttműködtünk a verseny megszervezésében a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesülettel, melynek képviseletében Lévai Jánosné képviselő asszony vett részt a bírálók munkájában. Nyári képzések Nyáron is folytatódtak a nyelvi kézések, ekkor rendeztük a civil szervezetek találkozóját, saját belső munkavédelmi és tűzvédelmi képzésünket. Előkészítettük a munkerőpiaci szolgáltatások érdekében a jövővőben végzendő tevé- kenység minőségirányítási akkreditációját, többszörös szakértői találkozók keretében. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Minőségi intézményes nevelés a változások tükrében cím- mel, 2013. június 17-19 Kecskeméten rendeztük meg a 40. Óvodapedagógiai Nyári Egyetemet. A megújuló köz- oktatás új szabályozásáról Paszkosz Andrea, a Nemzeti E- rőforrás Minisztérium vezető főtanácsosa beszélt. A jubi- leum egyben számadás is a 40 év eseményeiről, melyről dr. Steklács János dékán úr tartott előadást. Nagy Jenőné a Nyári Egyetem elnöke összegezte a meghatározó szak- mai irányokat. A délutánt kecskeméti óvodákban töltötték a résztvevők. A Nyári Egyetem zászlajára tűzte a határon túli magyar óvodák szakmai munkájának megismerését. E programokat a felvidéki óvodák látogatásával indítottuk el. Tavaly burgenlandban jártunk, ebben az évben a Vaj- daságba vitt az utunk. De Negri Ibolya, az Észak-Bácskai
2
TIT hirlevél
Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke ismertette a ma- gyar szakemberek eredményeit. A záró napon dr. Krajcsov- szky József ny. főigazgató tartott előadást. A neveléstör- ténetből kiindulva nagy ívű előadást hallhatunk dr. Podráczky Judit PhD főiskolai tanártól. Vendégünk volt Tóth Istvánné főiskolai adjunktus is Kaposvárról, aki foglalkozott a hit, erkölcs, példaképek vizsgálatával. Az OECD kidolgozta a szakmai professzionalizmus kritériumait, amiről dr. Hercz Má- ria PhD beszélt programzáró előadásában.