TIT Hírlevél
2015. I. félév
z   újév   tartalmas   tervekkel,   kis szorongással,   de   töretlen   opti - miz mussal   indult.   Aggodalomra   a - dott   okot,   hogy   tulaj donos tár sunk fel sz á mo lás   alatt   van   és   így   szék - házunk   fele   ár ve rés   alá   ke rült.      - zunk   ab ban,   hogy   e   rész tulaj don jo - got   Kecs ke mét   városa   szer zi   meg. A   2015.-i   év   elején   még   a   pályá za - tok   is   bizony ta la nok   voltak,   melyek szá mun k ra    rend kívüli    jelen ség - gel    bírnak,    nem csak    te keny - günk,   ha nem   az   épület   állag meg ó - sa,    de    főleg    fel ú sa    miatt    is. Op timista    ter ve i n ket    az    alapozza meg,   hogy   több   új   együtt dési meg álla po dást   is   töt tünk   az   el - múlt   é vek ben   főleg   kecs ke méti   in - téz nyek kel,   de   más   ro sok   in - téz nye i vel   is,   illetve   ha ma ro san a    TIT    Or szá gos    Szövetsége    is    e - gyütt működést   köt   a   Magyar   Tu - do nyos Akadémiával. Úgy    gondoljuk,    hogy    te keny - günk    jelentős    mértékben    bővülni fog,    az    idén    székházunk    a    Tu do - mány    és    Technika    za    több    új ren dez vénnyel      fog      gaz da god ni. Szer vezeti    változá sok ban    is    gon - dol kodunk,   melyek   szin tén   e   te - kenység   jelentős   expanzióját   fog ja e red ményezni.     Orosz István kiállítása A   Kecskeméti   Katona   József   ze - um mal    kötött    együttműködésünk a lapján,   valamint   a   TIT   Kulturális Örökség   szak osztályának   ötletei   és szervezése   ered ményeként   több   ki -
állítással   támo ga tott   is me ret át adó rendezvényre   kerül   sor.   Ilyen   volt pl.   az   Orosz   István   kiállítása,   a tűz zománc   kiál lítás,   és   az   év   - so dik   felére   tervezett   Zsolnay   ki - ál lítás,   és   Mesteri   részletek   -   Máf - fy   János   grafikus,   illusztrátor   a - nya gából rendezett kiállítás. A   kecskeméti   születésű   Orosz   Ist - ván    Kos suth-díjas    képző vész, a    Ma gyar    Művészeti    Aka mia tag jának   „TÉR-JÁ KOK"   című kiállítását    nyitottuk    meg    a    Ma -
be szélgetett.      Sevecsek   Béla      egy különleges     népi     hangszeren,     a fujarán   játszott.   A   ki ál tás   anya - gát    az    Európa    Jövője    Egye sület
gyar   Kultúra   Nap ján,      ja nu ár   22- én,   csütörtökön   16   órakor.   A   ki ál - tás    helyszíne    a    Tu do mány    és Tech nika   Háza,   1.   emeleti   Ga ri - á ja.   Dr.   Sze be nyi   Gyula   Ta más, Kecs kemét         al pol gár mes te nek meg nyitó   sza vai   után   az   al ko - val    Kriskó    János    főiskolai    ta nár
bo csáj totta   köz szem re   a   Bács-Kis - kun    megyei    TIT    és    a    Kecs ke ti Ka tona   József   ze um   e gyüt t - dése kere ben és tá mo ga tásával.
A
Környezetvédelmi Konferencia Veszprémben Egyetemek,    főiskolák    környezet - del mi   oktatóinak   VII.   országos találkozójára   ebben   az   évben   áp - rilis   9-10-én   került   sor   Vesz prém - ben   a   Pannon   Egyetemen.   A   ren - dez vényen   60   fő   egyetemi   főis ko - la i   tanár,   oktató   vett   részt   az   idén is.    Alapítója,    szak mai    irá nyí ja prof.   dr.   Fekete   Jenő   ny.   egyetemi tanár,    a    TIT    Kör nye zet tu domá - nyi     szak osz tályának     elnöke.     A ren dez vény     minden     évben     egy
rövid      vészeti      produkcióval kez dődik    Sza bó    Gyu la    Győző    a Madách   szín ház   szé nek   tol - csolásában. A    résztvevőket    Vesz prém    város ön kor mányzata     szé ről     Porga Gyu la   polgármester   szön tötte, megnyitót    dr.    Szalai    Ist ván    a Pan non   Egyetem   Mér nöki   kará - nak   dékánja   mondott.   A   nyitó elő - adást   prof.   dr.   Csath   Mag dol na   e - gye temi    tanár    tartotta    Kör nye - zet ba rát   növekedés   és   verseny - pes ség,   avagy   a   gaz da ság po li ti ka öko giai    lábnyoma    címmel.    A zi gaz da    egyetem    részéről    dr. Do mokos    End re    intézetigazgató egyetemi   do cens   tartott   előadást „a    szennyvíz ke zelés    fejlesz - nek   lehetőségei   a   ma gyar   gaz da - ság ban” címmel. A    kétnapos    rendezvényen    több ne ves   előadó   tartott   előadást   még, pl.   dr.   Csepregi   István   ügyvezető, (Zöld    Jog    kft.),    Dittrich    Ernő
mér nök-tanár    (Pécsi    Tudomány e gye - tem),   dr.   Habil   Zseni   Anikó   egye temi docens    (Széchenyi    István    Egye tem), dr.     Kárpáti     Árpád     e gye te mi     tanár (Pannon     Egye tem),     Bog nár     Ferenc mesteroktató    (Eöt vös    József    Főiskola, Baja),   Perényi   Gábor   ügyvezető   (Se - nex    kft.),    dr.    Mi háltz    Pál    egyetemi tanár   (BME),   dr.   Galambos   Ildikó   ku -
ta tás vezető,   Soós   Ernő   (Víztech no - gi ai    Kutatóközpont,    Nagy ka ni zsa), dr.    Lükő    István,    (Hera    Kör nye zet- pe da giai    Szakosztály).    Jelen    volt az   OTDK   környezet-mérnöki   lön - jasa,   aki   bemutatkozó   elő a dást   tar - tott. Sok   érdekességet   tartogatott   a   szak - mai   kirándulás   -   a   zirci   apátság   és ar bo tum   megtekintésekor,   melynek zi gaz ja:   Dékány   Árpád   Sixtus apát volt. togatást   tettünk   az   úrkúti   man -
gán nya   és   őskarszt   természet del - mi   te leten,   ahol   házigazda   Du kán József    bi ológus    volt.    A    már    ha gyo - mányos,    éjszakába    nyúló    Kan dalló- beszélgetések      témája:      Nem zet közi szak mai   gya kor la tok,   hallgatói   ku ta - tó-táborok.   Vi ta ve ze tő:   dr.   Fe ke te   Jenő György ny. egyetemi tanár. Szervezeti élet Ez   év   június   3-án   volt   a   Bács-Kis kun Me gyei   Tudományos   Ismeret ter jesztő Tár sulat    tisztújító    köz gyű se.    Sza - bics    István    megyei    igazgató    5    éves
idő szakot   felölelő   beszámolóját   - ve tően   a   tagság   7   fős   elnökséget lasz tott    melyben    dr.    Kraszkó rolyt    ismételten    elnöknek,    és dr.   Iványosi   Sza bó   Andrást   pedig al el nök nek   lasz tották.   Új   taggal is   vült   az   elnök ség   Bozsó   Tibor sze lyé ben,   aki   a   PoliFarbe   cég - ve zetője. Bővültek   a   szakosztályok   is   új   el - kök kel,    az    Egészségvédelmi    és Egész ség tudo mányi      szakosztály dr.   Nagy   And rás   főorvos,   a   Jog tu - do mányi    és    Közi gaz gatási    szak - osz tály    dr.    And si    Ádám    ügy - véd,     a     Köz gaz da ság tu do nyi sza k osztály     dr.     Wol fárt     Mária köz gaz dász,   a   Kör nye zet tu do - nyi   szak osz tály   prof.   dr.   Fekete   Je - nő   György   ny.   egye temi   tanár,   a Kul turális     Örök ség     szak osztály dr.   Kriston   Vizi   zsef,   a   dia- és      Kommu ni káció      tu dományi szak osztály   ve ze tője   prof.   dr.   Szé - csi Gábor lett. A    Határon    túli    magyarok    szak -
osz tálya    pedig    Bacskulin    István    pol - gármesterrel   (Horgos)   bővült,   a   többi határon   túli   ve zetőségi   tag   is   meg erő - tést    nyert:    Dr.    Duray    Miklós    (Po - zsony),   Jeges   Er nő   (Sza badka),   Kerekes Imre    Szab ad ka    és    Pogány    Erzsébet (So morja). Az   ellenőrző   és   számvizsgáló   bi zot tság el kének   Szakál   Klárát,   elnök helyette - nek   Hadarits   Im rét,   tagjának   pedig Sza bóné   ves di   Máriát   választotta   a köz gyű lés. A   megyei   TIT   egyesület   ebben   a   for - ban,   (mármint   egyesületi   és   szövetségi formában)   az   idén   ünnepli   25.   év for - du ját,   melynek   szeptemberi   meg ün - nep séről döntött a grémium. Vagyoni   helyzetünk   kiindulópontját   je - len ti,   hogy   a   közel   800   millió   forint   ér - kű   Tudomány   és   Technika   Háza   fele sze   a   tulajdonunkban   van.   A   tavalyi év   végén   terjedőben   voltak   olyan   plety - kák   melyek   továbbterjeszkedtek   a   tulaj - do nos társ   adósságain,   s   ilyeneket   a   TIT tu lajdoni   résznél   is   látni   véltek.   Ezeket a   felvetéseket   2014   decemberében   a   Pe - fi   Népében   közzétett   interjúban   is   -
fol tuk,   de   e   cáfolat   egzakt   tényei   és   a - da tai    közhasznúsági    je len tésünkben is ol vas hatók.    Bevételünk   egyik   rendszeres   össze te - je   az   ingatlan   bérbeadásából   szár - ma zó   be tel,   mely   évente   6-8   millió forintot   jelent.   Ez   a   bevétel   nem   tel je - sen   fedezi,   de   megközelíti   az   épület   ü - zem ben   tar sának   költségeit.   Az   el - múlt   évek ben   ko moly   erőfeszítéseket kel lett   tennünk   an nak   érdekében,   (és ez    nehezen    vállal ha tó    komp ro misz - szu mokat   is   jelentett),   hogy   az   üze - mel tetési   költségeket   to vább   csök kent - sük.   E   bevételeket   meg ha la an   é ven - te   50-100   millió   forint   saját   be telre
tettünk      szert      alap te keny - günk   által.   E   je len ségek   mel lett   a TIT     költ ség ta ka rékosan     - dött   és   —   a   ne héz ségek   ellenére —    mind végig    meg őrizte    fizető - pes gét. Álta lánosságban        elmondható, hogy   bi zonyos   évente   visszatérő ren dez nyek    jellemzőek    a    TIT te keny gre,   ilye nek   például   a nyári   egye te mek,   a   sza bad egye te - mek,   a   nyelv ok ta tás,   a   nyelv vizs - gáz tatás,   a   Ma gyar   Nyelv   Hete, a   Tudomány   Ün ne pe,   a   Ku ta tók Éj szakája,   a   Ta nu lás   Ünnepe,   a ta nulmányi    ver se nyek,    újabban a mú zeumok éjsza ja, stb. Ez   alól   egyesületünk   sem   ki tel, a   fel so rolt   rendezvények   több - vel   mi   is   rendelkezünk.   Kon - kré tan    visszatérő    rendez nyek:      Az    Ó vo dapedagógiai    Nyári    E - gye tem,      a      Környezetvédelmi Kon fe ren cia,    a    Magyar    Tu do - mány   Ün ne pe,   a   Múzeumok   Éj - sza kája,    a    Ma gyar    Nyelv    hete, az   évi   10   TELC   nyelvvizsga,   és a ta nul nyi versenyek.
Óvodapedagógia Nyári egyetem Százhalombatta A   42.   Nyári   Egye te met   Száz ha lom bat - tán   rendeztük   meg,   ahol   a   város   ve ze - sége,   a   Szi vár vány   Óvo da   kiváló   szak - ma i   munkája   ra gyogó   otthont   teremtett a   tanulni   gyó   óvoda pe da gu sok nak. A   kedves   ros építők,   város védők   szere - te tét   és   igé nyes   mun káját   élvezhettük   a három   nap   alatt.   A   nyári   egyetem   el - ke,   szak mai   vezetője   Nagy   Je né   készí - tet te   el   az   egyetem   szak mai   programját,
me lyet   mindvégig   ve ze tett   és   irá nyí - tott    a    három    nap    alatt.    Az    egyetem cél ja    2009    óta    a    Nemzeti    Tehetség Prog ram   óvo dákra   vonatkozó   elmé le - nek,    gya kor latának    értelmezése,    és an nak be ve ze tése, elterjesztése. Az    óvodapedagógusok    nyári    egye te - mei nek    témái    szisztematikusan    egy - más ra   é pül nek,   ugyanakkor   ön ma - ban   is   egy-egy   egyetemi   program   igazi ta nu si   le he tőséget   biztosít.   Ebben   az
év ben   a   csa lád   és   az   óvo da pe da - gu sok      együtt gon dol kodásáról foly tattunk   esz me cserét   -   kie mel - ten    arról,    hogyan    tud juk    meg - nyer ni   a   szülőket   a   tehet ség ígé re - tes    gyer meki    tulajdonságok,    a - dot t gok tá mogatásában? Az   Egyetem   munkáját   dr.   lös - ke i   bor né,   a   köznevelési   intéz - mény rend szer    fejlesztéséért    fe le - lős   helyettes   állam tit kár   nyitotta meg,   aki   ban   feltárta   a zo - kat   a   feladatokat,   ame lye ket   a   mi - gi    köznevelés    eléréséért    tet - tek, tesz nek. mánk    elméleti    előkészítéséhez dr.   Bag dy   Emőke   professzor   asz - szony   adott   olyan   alapot,   amely se gíti    az    óvoda pe da gógusokat    a szü lőkkel,   nagyszülőkkel   együtt - ne velő,   harmonikus   kapcsolat   ki - a la kításában. Kuriózumnak   számít,   hogy   talál - koz hat tunk   Egerszegi   Kriszti - val   és   edző vel,   Kiss   Lászlóval, a kik    közösen    gon dol tak    vissza, mit    jelentett    egy    biz tos    csa ládi mogatás   egy   többszörös   olim pi - kon nak,   és   mit   jelentett   a   mo - ga tó   „edzőfejedelem”   ereje   a   vi - lág ver se nyek le küzdéséhez. Egy   teljes   szakmai   délutánt   töl - töt tünk    a    százhalombattai    Szi - vár vány    Óvo ban,    ahol    öt    te - het ség műhely   várta   az   ér dek ó voda pedagógusokat.   Késő   l u - tán     megismerkedtünk     a     város múl t jával   és   jelenével,   melyet   a va csora   előtt   egy   koncert élmény -
Egerszegi Krisztina, Bagdy Emőke, Kiss László
nyel   fejeztünk   be.   Más nap   szakmai kirándulást   szer vez tünk   Pozsonyba, ahol    meg to gat tunk    egy    magyar óvo dát.   Po zso nyi   utunkat   dr.   Du - ray    Miklós,    Po gány    Er zsé bet,    és Sző ke    Éva    szí tet ték    elő,    illet ve vet tek részt a meg va tásá ban.   A harmadik napon vendégünk volt dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, aki előadásával bemutatta a család összetartó, támogató erejének és a pedagógusok tudatos nevelőmunká- jának összekapcsolását. Az előadás- sorozatot három akkreditált kiváló tehetségpontként működő óvodai előadással gazdagítottuk.
Zománckiállítás Újra   látogat ha tó   „A   legtüzesebb   éj –    leg zesebb    művek”    címmel    a Tűz zo mánc szek           Magyar             Tár sasága   or szá gos   csoportos   kiál - tása   a   Tu do mány   és   Technika   - ban.   A   társaság   elnöke,   ifj.   Gyer - gyá desz    László    művészet tör nész ál tal   rendezett   tárlaton   28   vész (Bábás    Erika    •    Balanyi    Károly    Bes senyei   Valéria   •   Czóbel   Mari - anna   •   Elekes   Gyula   •   Fajka   János •   Goór   Imre   •   H.   Barakonyi   Klára •   Hernádi   Paula   •   Hévizi   Éva   Hol lósy    Katalin    •    Járási    Ildikó    nya    Gyula    •    Kopócs    Tibor   
Koszta   Zsófia   •   Kőrös   Sára   •   Mak - rai   Zsuzsa   •   Morelli   Edit   •   Oskó - né   Bódi   Klára   •   Papp   Olívia   •   Ru - dó   Anna   •   Blaise   Simon   Balázs   Sol tész    Melinda    •    Sor    Júlia   
Stroh ner    József    •    Szűcs    József    •    Tóth Szvet lána   •   Turi   Endre)   37   al ko sa   te - kint hető    meg .    Az    ünnepélyes    megnyitó során   szön tőt   mondott   dr.   Kriston   Vízi zsef,   a   megyei   TIT   Kulturális   Örökség Szakosztályának   elnöke.   A   műsorban   köz - re működött   Szi gyi   Á ron,   a   Leskowsky Hangszer gyűj te mény    vezetője.    A    kiál - tást   ren dez te   és   meg nyitotta   ifj.   Gyer gyá - desz László mű szettörténész, el nök. Múzeumok éjszakája A   TIT   ismét   megrendezte   a   Tu do mány   és Technika   Házában,   június   20-án   -   a   - ze umok   Éjszakája   prog ra mokat,   a   Peda - gia   Sub   Rosa   Kul tu rális   E gye sület   és   a Kecs keméti   Ka to na   zsef   Múzeum   köz re - vel.     Hagyományosnak     ne vez - het jük   a   vi gon   is   egyedülálló   Mic hel an -
ge lo   szo bor más ola to kat,   melyek   - zül    13    al ko tás    látható    a    Tech ni ka zában.   A   szo bor másolatok   1974- ben   a   Szép sze ti   Múzeum   le - ti   a nya gaként   ke rült   elhelyezésre   az é pületben.    A    ze um    pin jében, ltatlan   rül nyek   között,   da - ra bokban   található   al ko so kat   Me - loc co    Miklós    Kos suth    díjas    szob - rász művész   al kot ta   ú jra,   mely   ma is   lát ható   a   Technika   za   2.   e me le - tén.   A   szobor park   ér de kes ge,   hogy az   al ko sok   ere de ti je   nem   egy   te le - lésen,   ha nem   a   vi lág ban   szét szó - ród va    található    meg,    me lye ket    itt most   a   kecskemétiek   egy   he lyen   lát - hat nak.
A   Tanácsteremben   -   a   Jakó   Lajos VE NESZ-díjas      cukrászmesterről el ne ve zett    –    már    hagyományos    - te mény ver seny    került    meg ren - de zés re,   melynek   fő   témája   a   me - sés,   színes   fi nom gok   gyer me kek - nek,   „parti-süti   —   süti-parti”.   A be mutatásra     kerülő     te nyek zül   Jakó   Beáta   elnök le tével,   zsű - ri   választotta   ki   a   ván dor ser leg   ez évi   tulajdonosát.   Az   ser leg   tu laj - do nosa az idén is Nagy Pálné lett.   Az első emeleten a Tűzzománcmű- vészek Magyar Társaságának kiál- lítása volt látható. Este tartotta e kiállítással kapcsolatban előadását Balanyi Károly Ferenczy díjas gra- fikus, tűzzománcművész. Az   első   emeleten   és   az   aulában   el - sor ban       gyermekeknek       szóló prog ramok   vol tak   -   Pedagógia   Sub Rosa    fog lal koz ta tó-,    játszótere.    A prog ram    sze ti    vezetője    - ves di   Mária.   E köz ben   be mu tat ko - zott   a   Tarapcsik   könyv kötő   di nasz - tia   helye.   Az   aulá ban   el hely e -
zett   két   nagy   ping pong asztal   a   mozogni szán kozó   látoga tókat   várta   egy   kis   ki - kap cso dás ra. A TIT megalakulásáról ... Az   elmúlt   évezredben,   1841   ben,   pon to -
san   174   éve   alapították   a   Tár su - la tot,   Királyi   Magyar   Ter szet - tudományi   Társulat   ven,   mely a   mi   jogelődünk   is.   E   hír levélben fél   oldalt   a   múlt idé zés nek   szen te - lünk.    A    forrásokat    a    „Ki lyi Ma gyar         Természet tu do nyi
Tár sulat   tegnap   és   ma”   című   Bu da - pesten    1937-ben    megjelent    ki ad - vány ból   emeltük   ki.   (A   kiadvány   e - lek tronikus    változata    megtalálható hon lapunkon.) A   társulat   meg al a ku sa   1841.   - jus   28-án   történt   (137   taggal).   Az alap szabály   június   13-án   készült   és fogadtatott   el.      A   ki rályi   be jegy zés - hez   párfogó   kellett,   e zért   Bugát   Pál a   leendő   nádort,   Ist ván   főherceget r te    meg    párt fogó nak,    aki    ezt    a tiszt séget örömmel vál lalta. Később   1844.   október   22-én   megjött a   ki lyi   engedély   is.   (Ami   a   folyó - irat   ki a dást   még   tiltotta,   ahhoz   - lön   en ge dély   kellett.)   Ma   is   ismert ta gok   és   ala pítók   a   teljesség   igénye nélkül:   Bugát   Pál,   báró   Eötvös   Lo - ránd,   Than   Károly,      Szily   Kálmán, gróf   Batthyány   Lajosné,   gróf   Fes te - tics   Pál,   Haynald   Lajos,   gróf   ro - lyi   Gyu la,   Kossuth   Lajos,   Ybl   Mik - lós,   Ist ván   főherceg,   Jedlik   Á nyos, gróf     Klebelsberg     Kunó,     Her man Ot tó,    Jókai    Mór,    Gárdonyi    za, Szent   Györgyi   Albert,   Sem mel weis Ignác. A    TIT-nek    haláláig    tagja    volt    dr. Hab s burg   Ottó   is,   aki   az   a   Pán eu - pai Unió elnöke volt.
Kossuth Lajos belépési kérelme Jedlik Ányos tagsági igazolása