A    Bács-Kiskun    Megyei    TIT        pro jek tje 36.684.874     Ft     támogatást     nyert     az EFOP-1.2.1-15   Védőháló   a   Csa dok - ért   pályázaton. A   két   é ves   projekt   meg - valósulását   olyan   kiváló   partnerek   - mo gatják   mint   az   E u pa   Jövője   E gye - let,   a   Bács-Kis kun   Megyei   Gyer mek - delmi   szol gálat,   Hírös   Agóra,   Katona József   Gimnázium,   Kecskemét   Me gyei Jogú    Város    Ön kor mány za ta,    az    SOS gyer mekfalu,   NJ   Egyetem   (Pe da gus - kép ző Kara), Út ra való Alapítvány.
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2017

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

Középpontban a család

Ismeretterjesztő programok a családok megerősítéséért

A   családbarát   értékrend   megerősítése,   a   családok   társadalmi   szerepének   növelése   a   célja   annak   a nagy szabású   ismeretterjesztő   rendezvénysorozatnak,   amely   a   Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos   és Is meretterjesztő   Társulat   szervezésében   valósul   meg   2017   és   2019   között.      A   „Védőháló   a   családo- kért”   (EFOP-1.2.1-15)   program   keretében   nyert   pályázati   támogatásnak   köszönhetően   a   Bács-Kiskun Me gyei   TIT   tréningek,   csoportfoglalkozások,   előadássorozatok   indításával   kíván   a   különböző   nemze- kek   számára   segítséget   nyújtani   a   családok   egységének   megóvásához,   a   különböző   családi   krízis- hely zetek   kezeléséhez,   illetve   megelőzéséhez.   A   programok   szülők,   nagyszülők   és   családalapítás előtt    álló    fiatalok    számára    közvetítenek    a    mindennapi    problémahelyzetekben    jól    hasznosítható életvezetési, életviteli, válságkezelési, pedagógiai ismereteket. A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   együttműködő   partnereivel   megvalósítani   tervezett   programjai   között   e mel - lett   olyan   szakmai   szimpóziumok,   konferenciák   is   szerepelnek,   amelyek   fókuszába   a   család   és   az   is - kola   összehangolt   értékteremtő   tevékenysége,   a   családok   társadalmi   helyzete,   a   család   tehetséggon- dozásban betöltött szerepe, valamint a családi konfliktuskezelés problematikája került. A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   a   rendezvénysorozat   indításának   alkalmából   sajtótájékoztatót   tartott,   ame- lyen   részt   vesz   Schanda   Tamás,   az   Emberi   Erőforrások   Minisztériumának   európai   fejlesztéspolitikáért fe lelős   államtitkára   is. A   sajtótájékoztatón   bemutattuk   a   program   főbb   elemeit   és   a   2017.   évi   prog ra mo - kat.

Köszöntjük oldalunkon!

titbkkm.hu