© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2016-2017

Célunk

Célunk, hogy a program keretében kiválasszunk olyan kiemelkedő pszicho- motoros képességekkel rendelkező gyer- mekeket (tehetségígéreteket), akikkel a te- hetséggondozó program keretében tartan- dó fejlesztő foglalkozások alkalmával olyan tempóban tudunk eredményeket el- érni, új ismereteket elsajátíttatni, továbbfej- leszteni a meglévő képességeiket, hogy az kellően ki tudja elégíteni tudásvágyukat, igényeiket. A tánc és a ritmus a mindenna- pi életben betöltött szerepével ritkán foglal- kozunk, pedig a tánc rendkívül fontos viselkedés-szinkronizáló tényező, s mint ilyen, kiemelt szerepe van egy társadalom életérzésének meghatározásában. A tánc oldja a lelki feszültséget, ellazít, magabiz- tossá tesz, inspirációt és energiát ad. Fizi- ológiai hatását tekintve oldja az izmok gör- csösségét, javítja a vérkeringést és a lég- zést, növeli az állóképességet. A tánc so- rán javul az improvizációs képesség, fej- lődhet a fantázia és a kreativitás. Közösségformáló ereje is igen jelentős. Mindez egyre virtuálisabbá váló világunk- ban kiemelten fontos tényező. A fellépési lehetőségek összekovácsolják a társasá- got, sok élményt nyújtanak. Ez általában sok-sok szervezési, felkészülést igényel, de a végeredmény mindig megtérül a po- zitív élmények, új benyomások által.

NTP-MOI-16-0018

pályázat

A programunkkal azt szeretnénk elérni, hogy a kiválasztott - tánc terén - tehetségígéretek a komplex tehetséggondozó program keretében tovább fejleszt- hessék képességeiket, tánctudásukat, új ismeretek- kel, tapasztalatokkal gazdagodjanak a modern tán- cokkal kapcsolatosan, tapasztalják meg a közös munka örömét, ugyanakkor fejlődjön az önállóságuk is, tanulják meg leküzdeni a szereplés által keltett fé- lelmeket, fejlődjön a személyiségük.
A tehetségazonosítás, diagnosztizálás a program első részében történik. A tehet- ségfejlesztő- gondozó foglalkozások havi 2 alkalommal – alkalmanként 2 – 3 órában, összesen 50 órában – valósulnak meg, az alábbiak szerint:  a modern táncművészet értékeinek megismertetése, alap modern táncnemek megismertetése, a mozgáskul- túra, a személyiségfejlesztés, a tánckultú- rával és művészeti tevékenységgel való megismertetés, az életkornak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség elsa- játítása, testtartás- és mozgáskultúra fej- lesztése, fizikai állóképesség, ritmusérzék, hallás, tér- és formaérzék fejlesztése, a ki- alakult pozitív személyiségjegyek megerő- sítése, a kreativitás- és improvizációs ké- pességek, az önkifejezésre való képesség, közösségformálás.
TehetségígéretekTánc Home Home Gallery Gallery Contact Contact