Orgoványi Tudástár Tini Tanoda

Köszöntő

Köszöntjük az Orgoványi Tudástár Tini Tanoda honlapján! E   helyen   szeretnénk   bemutatni   tanodánk   terveit   te keny ségét,   eredményeit,   és   mindazokat   a   reményeink   szerint   érdekes   és   hasznos programokat,   melyeket   együt tesen   a   más   kapcsolódó   tanodákkal   ígyekezünk   megvalósítani,   olymódon,   hogy   tagjaink,   résztvevőink   ön kén - tesen, és örömmel vegyenek azokon részt. E   honlap   egyben   kommunikációs,   főleg   információs   felület   felület   tagjaink   számára,   de   főként   a   kivülálló,   a   nyilvánosság   számára   is   ad bepillantást a tanoda szerteágazó tevékenységébe.

Mi is a tanoda?

"Tanoda-típusú   programok   több   mint   tíz   éve   működnek   Magyarországon.   A   kezdetben   civil   szervezetek   által   életre   hívott   kezdeményezések   a magyar közoktatás által „elhanyagolt” tanulói réteg, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, támogatására jöttek létre. A   2005-ben   kiadott,   a   tanodák   szervezését   szolgáló   módszertani   segédanyag   meghatározása   értelmében   a   tanoda   „olyan   intézmény,   amely iskolán   kívüli   foglalkozás   keretében   a   halmozottan   hátrányos   helyzetű   tanulók,   közülük   is   főként   a   hátrányos   megkülönböztetés   miatt   még nehezebb    helyzetben    lévő    romák    iskolai    sikerességét,    továbbtanulását    kívánja    elősegíteni,    ezáltal    javítva    későbbi    esélyeiket    a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” A   tanoda   törvényi   meghatározása,   az   1993.   évi   LXXIX.   Közoktatási   törvény   2003.   szeptember   1-jétől   hatályos   95.   §   (1)   m)   pontja   szerint,   az oktatási   miniszter   közoktatás-fejlesztéssel   kapcsolatos   feladata   közé   tartozik   „a   hátrányos   helyzetű   tanulók   iskolai   sikerességét   segítő   iskolán kívüli foglakozása (tanoda)” kidolgoztatása, elterjedésének támogatása is. A   tanodaprogram   alapkoncepciójának   kidolgozói   szerint,   e   törvényi   szabályozással   összhangban,   a   tanodák   hármas   célt tűznek     ki     maguk     elé.     Egyrészt,     megpróbálnak     hozzájárulni     tanulóik     iskolai     sikerességéhez     –     képességeik kibontakoztatása   által,   másrészt,   megpróbálják   csökkenteni   a   szociális   hátrányokból   fakadó   nehézségeiket,   valamint segítik    megőrizni    az    otthoni    kultúra    értékeit,    azaz    erősítik    a    programban    résztvevő    gyermekek    kulturális identitását.(...)"   A   tanoda-típusú   intézmények   működésének,   tevékenységének   elemzése   Kutatási   beszámoló   - Szerkesztette: Németh Szilvia