Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

TELC nyelvvizsga

A   TELC   jelenleg   Magyarországon   angol,   francia,   - met,   olasz,   orosz,   spanyol   és   török   nyelvből   szervez vizsgát.   A   TELC   vizsgái   zül   az   angol   és   a   német nyelv   államilag   elismert   alap   (B1),   közép   (B2)   és   fel - sőfokon   (C1).   A   francia,   olasz,   orosz,   spanyol   és   - rök   nyelv   általános   eljárásban   honosítható,   a   Nyelv - vizsgáztatási   Akkreditációs   Központhoz   be a dott   - re lemmel.    Angol    és    német    nyelv ből    belépőfokon (A2),   alap   (B1),   közép   (B2)   és   felsőfokon   (C1)   lehet jelentkezni   vizsgára,   francia,   török,   olasz,   orosz   és spa nyol   nyelvből   belépőfokú   (A2),   alapfokú   (B1)   és középfokú    (B2)    vizsgákat    szervezünk.    A    Ma gyar - országon   jelenleg   nem   akkre di  tált   nyelvi   szintekből (A1,   C2)   is   lehetőséget   nyújtunk   vizsga   letételére, de ezekből csak nem zet közi bizonyítvány szerezhető. H o no sukról      bővebben      a      Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs    Központ     oldalon    olvashat.    A    TELC szak nyelvi   vizsgái   Ma gyar or szá gon   álla mi  lag   nem   el  - is mertek,   de   rés re   a   fenti   nyel ve ken   ezekből   is biz tosítunk vizsgalehetőséget. A   TELC   teljes   vizsga kész le te   a   nem zet zi   honlapon te kint he tő    meg.    A    TELC    nyelvvizsgái    egynyelvű vizsgák     (nincs     fordítás),     amelyekről     a     vizsga szintjének   meg fe lelő   szin tű   ki me net   (bi zo nyí t vány) szerezhető    (tehát    egy    zép fo kú    vizsgán    például csak   zép fo kú   bizonyítvány   sze rez hető,   gyen gébb teljesítmény    ese tén    nem    lehet    alap fokú    bizonyít - ványt kiadni). Az aktuális vizsgaszabályzat itt tekinthető meg. Vizs ganaptár t ,     a     részletes     v izsgaleírás t ,     a v izsgadíjak at    és   az   eljárási   díjakat    a   TIT-TELC honlapján ,   mindig   frissí tett   formában   te kint heti   meg, és itt kezde nyez he ti az online jelentkezést  is. Vizsgára    való    jelentkezését    megteheti    nálunk    is (Bács-Kiskun   Megyei   TIT,   Kecskemét,   Rákóczi   út   2.) személyesen,   e-mail -b en,   faxon,   postai   úton ,    vagy online    is .   Jelentkezni   a   letölthető   űrlapok   zött   ta - lál ható jelentkezési lappal lehet. A     vizsgával     kapcsolatos     tájékoztatás     kérésével forduljn   bizalommal   munkatársainkhoz   munkaidőben telefonon,     vagy     személyesen,     illetve     bármikor elektronikus    levélben.    Kérjük,    hogy    kérdése    előtt tájékozódjon    a    http://www.telc.hu     honlapon,    de kérdését felteheti alábbi email címünkön is.  

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

TELC nyelvvizsga

A   TELC   jelenleg   Magyarországon   angol,   francia,   met,   olasz,   orosz,   spanyol   és   török   nyelvből   szervez   vizsgát.   A   TELC   vizsgái zül   az   angol   és   a   német   nyelv   államilag   elismert   alap   (B1),   közép   (B2)   és   fel sőfokon   (C1).   A   francia,   olasz,   orosz,   spanyol   és rök   nyelv   általános   eljárásban   honosítható,   a   Nyelv vizsgáztatási   Akkreditációs   Központhoz   be a dott   re lemmel.   Angol   és   német nyelv ből   belépőfokon   (A2),   alap   (B1),   közép   (B2)   és   felsőfokon   (C1)   lehet   jelentkezni   vizsgára,   francia,   török,   olasz,   orosz   és   spa - nyol   nyelvből   belépőfokú   (A2),   alapfokú   (B1)   és   középfokú   (B2)   vizsgákat   szervezünk.   A   Ma gyar országon   jelenleg   nem   akkre di  tált nyelvi szintekből (A1, C2) is lehetőséget nyújtunk vizsga letételére, de ezekből csak nem zet közi bizonyítvány szerezhető. H o no sukról   bővebben   a   Nyelvvizsgáztatási   Akkreditációs   Központ    oldalon   olvashat.   A   TELC   szak nyelvi   vizsgái   Ma gyar or szá gon álla mi  lag nem el  is mertek, de ké rés re a fenti nyel ve ken ezekből is biz tosítunk vizsgalehetőséget. A   TELC   teljes   vizsga kész le te   a   nem zet zi   honlapon   te kint he tő   meg.   A   TELC   nyelvvizsgái   egynyelvű   vizsgák   (nincs   fordítás), amelyekről   a   vizsga   szintjének   meg fe lelő   szin tű   ki me net   (bi zo nyí t vány)   szerezhető   (tehát   egy   zép fo kú   vizsgán   például   csak   - zép fo kú bizonyítvány sze rez hető, gyen gébb teljesítmény ese tén nem lehet alap fokú bizonyít ványt kiadni). Az aktuális vizsgaszabályzat itt tekinthető meg. Vizs ganaptár t ,   a   részletes   v izsgaleírás t ,   a   v izsgadíjak at    és   az   eljárási   díjakat    a   TIT-TELC   honlapján ,   mindig   frissí tett formában te kint heti meg, és itt kezde nyez he ti az online jelentkezést  is. Vizsgára   való   jelentkezését   megteheti   nálunk   is   (Bács-Kiskun   Megyei   TIT,   Kecskemét,   Rákóczi   út   2.)   személyesen,   e-mail -b en, faxon, postai úton ,  vagy online  is . Jelentkezni a letölthető űrlapok kö zött ta lál ható jelentkezési lappal lehet. A   vizsgával   kapcsolatos   tájékoztatás   kérésével   forduljn   bizalommal   munkatársainkhoz   munkaidőben   telefonon,   vagy   személyesen, illetve   bármikor   elektronikus   levélben.   Kérjük,   hogy   kérdése   előtt   tájékozódjon   a   http://www.telc.hu    honlapon,   de   kérdését felteheti alábbi email címünkön is.  
Bács-Kiskun Megyei TIT
Vizsganaptár 2018 évre (A szürkével jelölt vizsgatípusokra csak Budapesten a TIT TELC vizsgaközpontban van lehetőség)