Program
Tudnivalók
Jelentkezés
Kapcsolat
Konferencia
Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak Országos Tanácskozása
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét

Köszöntjük!

A   Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   1990-től   kezdődően   rendszeresen   ren - de zett   tudományos   tanácskozásokat   a   környezet   és   természetvédelem   fontosabbnak   ítélt   területeiről a   ta laj,   a   víz   a   levegő   védelméről   az   természet,   az   épített   természet   védelméről,   és   számtalan   egyéb a   kör nyezetünket   befolyásoló   jelenségről.   Környezettudomnyi   szakosztályunk   több   kiváló   szakember köz reműködésével   hozta   létre   e   rendezvényeket.   Említést   érdemel   André   János ,   aki   sokatt   tett   e kon fe renciák   megszervezéséért.   Dr.   Iványosi   Szabó   András ,   a   Kiskunsági   Nemeti   Park   korábbi igazgatója,   mindenben   segítette   a   kezdeteket.   Megtiszteltetés   volt,   hogy   a   MTA   TAKI   vezető   pro fesz - szo ra   dr.   Várallyay   György    akadémikus   is   bekapcsolódott   és   éveken   át   írány mu tató   segítségével ma gas szakmai szintre emelte rendezvényünket. Tanácskozás   jelenlegi   formáját   Dr.   Fekete   Jenő   György    pro fesszor   (képünkön)   alakította   ki,   s   ala - totta   meg   2008-ban   az   Egyetemek-,   Főiskolák   Kör nye zetvédelmi   Oktatóinak   Országos   Ta nács ko - sát,   melyet   azóta   is   közösen   szervezünk   Önmagában   is   különleges,   magas   színvonalú   esemény   a gondolkodást   nem   szűkíti   le   egy   szűk   szak mai   közegre,   abban   kitekintést   enged   más   terü le tek re   is. Így   pl.   részt   vett   a   kon fe rencián   előadóként   dr.   Bábel   Balázs   érsek,   dr.   Csath   Mag dol na    Széchenyi díjas   közgazdász,   és   Jókai   Anna   Széch e nyi   díjas   író   is,   a   több   mint   száz   előadó   mellett,   akik   között     egyetemi   és   főiskolai   oktatók,   vál la lat vezetők,   sok   esetben   akadémikusok   tartottak   előadásokat.   Tár - ca vezetők,   miniszterek,   állam tit rok   is   többször   fogadták   el   felkérésünket,   értékes   előadásokkal   gaz - da gítva   azt   -   egyszersmind   köz ve títve   a   szakmai   érdekeket   a   végrehajtó   ha ta lom   felé.   Nem   ismerünk ennél   különlegesebb   és   szak mai lag   magasabb   színvonalú   rendezvényt   a   kör nyezetvédelmi   is me ret át - a dás   gazdag   palettáján.   A   Tár su lat   örömmel   és   évtizedes   szervezési   tapasz ta latával   menedzseli   a konferenciát, ezidáig szerencsére szak mai engedmények nélkül. Szeretettel várjuk az eseményen, mely mindenki számára egyedi, szakmai és kulturális élményt nyújt.
Fővédnök: Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke Védnök:  Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét MJV polgármestere
Home
Home
Home