© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Köszöntjük!

Hagyomány, Tudás, Közösség

Kulturális és ismeretterjesztő programok a

közösségépítés jegyében

A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az Emberi Erőforrás Ope ratív Program keretében nyert pályázati támogatás eredményeként nagy sza - kulturális és ismeretterjesztő programsorozat megvalósítására vállalkozik 2017 és 2020 között „Hagyomány, tudás, közösség” címmel. A programsorozat célja a he lyi közösségek megerősítése a nemzedékek közötti párbeszéd új formáinak meg - te remtésével. Egy város, így Kecskemét is, az adott település hagyományait, értékeit jól ismerő, illet ve napjaink társadalmi, kulturális, politikai kérdéseiben eligazodni képes pol - rok társadalmi szerepvállalása jegyében válhat valódi közösségé. Ehhez pedig az adott településen élő nemzedékek folyamatos együttműködésére van szükség. A Bács-Kiskun Megyei TIT „Hagyomány, tudás, közösség” elnevezésű ren dez vény so ro - za tát ez a felismerés hívta életre. Programjai mindenekelőtt azt a célt szolgálják, hogy az egymásnak ismereteket átadó generációk valódi közösséget alkossanak, amelyen belül fiatalok és idősek egyaránt megtalálják az aktív társadalmi élet fel - te leit. A Bács-Kiskun Megyei TIT együttműködő partnereivel megvalósítani tervezett prog - ram jai között szerepelnek többek között időseknek szóló tanácsadások, képzések, tré ningek; a generációk és kultúrák közötti párbeszéd jegyében rendezett kiál - sok; a helyi hagyományok átadását szolgáló rendezvények fiatalok és idősek rész - telével; néptánc-találkozók és kézműves foglalkozások; az érdekképviseleti mun - kát segítő szakmai fórumok. A Bács-Kiskun Megyei TIT a rendezvénysorozat indításának alkalmából sajtó koz - ta tót tartott. A sajtótájékoztatón a résztvevők részletesen is bemutatják a prog - ram főbb elemeit és a 2017. évi rendezvényeket.
Hagyomány, tudás, közösség
EFOP-1.3.5-16-2016-00241 Társadalmi Felelősségvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével. Hidak és szellemi átjárók - generációk, társadalmi rétegek és kultúrák között: a tudás- és a tapasztalatmegosztás, mint közösségfejlesztő nyelv. A támogatás összege: 25.000.000 Ft 100% intenzitás Várható befejezés: 2020. 02.03.