© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Köszöntjük!

Hagyomány, Tudás, Közösség

Kulturális és ismeretterjesztő programok a

közösségépítés jegyében

A   Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   az   Emberi   Erőforrás Ope ratív   Program   keretében   nyert   pályázati   támogatás   eredményeként   nagy sza - sú   kulturális   és   ismeretterjesztő   programsorozat   megvalósítására   vállalkozik   2017 és   2020   között   „Hagyomány,   tudás,   közösség”   címmel.   A   programsorozat   célja   a he lyi   közösségek   megerősítése   a   nemzedékek   közötti   párbeszéd   új   formáinak   meg - te remtésével. Egy   város,   így   Kecskemét   is,   az   adott   település   hagyományait,   értékeit   jól   ismerő, illet ve   napjaink   társadalmi,   kulturális,   politikai   kérdéseiben   eligazodni   képes   pol - rok   társadalmi   szerepvállalása   jegyében   válhat   valódi   közösségé.   Ehhez   pedig   az adott   településen   élő   nemzedékek   folyamatos   együttműködésére   van   szükség.   A Bács-Kiskun   Megyei   TIT   „Hagyomány,   tudás,   közösség”   elnevezésű   ren dez vény so ro - za tát   ez   a   felismerés   hívta   életre.   Programjai   mindenekelőtt   azt   a   célt   szolgálják, hogy   az   egymásnak   ismereteket   átadó   generációk   valódi   közösséget   alkossanak, amelyen   belül   fiatalok   és   idősek   egyaránt   megtalálják   az   aktív   társadalmi   élet   fel - te leit. A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   együttműködő   partnereivel   megvalósítani   tervezett   prog - ram jai   között   szerepelnek   többek   között   időseknek   szóló   tanácsadások,   képzések, tré ningek;   a   generációk   és   kultúrák   közötti   párbeszéd   jegyében   rendezett   kiál - sok;   a   helyi   hagyományok   átadását   szolgáló   rendezvények   fiatalok   és   idősek   rész - telével;   néptánc-találkozók   és   kézműves   foglalkozások;   az   érdekképviseleti   mun - kát segítő szakmai fórumok. A   Bács-Kiskun   Megyei TIT   a   rendezvénysorozat   indításának   alkalmából   sajtó koz - ta tót   tartott.   A   sajtótájékoztatón   a   résztvevők   részletesen   is   bemutatják   a   prog - ram főbb elemeit és a 2017. évi rendezvényeket.
Hagyomány, tudás, közösség
EFOP-1.3.5-16 Társadalmi Felelősségvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével. Hidak és szellemi átjárók - generációk, társadalmi rétegek és kultúrák között: a tudás- és a tapasztalatmegosztás, mint közösségfejlesztő nyelv.