A projekt célja, hogy Kecskeméten is kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok és ren del ke zés - re ál l jon a megvalósításhoz szükséges infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak (a kémia, a fizika, a bio - gi a, a földrajz és a matematika) népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, (csillagászat, űr ku - ta tás) a korszerű élményszerű, látványelemekkel bővített oktatás elterjesztéséhez (járműtechnika, robotika, re lés és járműszimuláció, és egyéb korszerű, interaktív látványelemekkel bővített természettudományi szoftverek alkalmazása), és ezen ke resztül a ter szet tudo - nyos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatása színvonalának e me se és elterjesztése ér de - ben. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas programcsomagokat dolgozunk ki, amely lehetővé teszi a kon krét, a célcsoport által igénybe vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, folyamatos megújítását.
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

EFOP 3.3.6-17

© Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2018-2024
A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való szoros együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biz tosítja. Részcélok: Minőségi oktatási programok létrehozása természettudományos területen; az élménypedagógiai programokon ke - resz tül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetővé tétele a TIT székházában; a köznevelési intézmények ta nulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása; tehetségek azonosításának elősegítése tanulmányi ver se -

TIT Természettudományi Tudástár

és Élményközpont

nyek (felkészítése) formájában; hátránykompenzáció elősegítése; oktatók, szakemberek fel készítésének támogatása kép sek kel és tapasztalatcserék szervezésével; a ter - szet tudományos élményprogramokhoz szükséges infrastrukturális háttér lét re ho sa. E projekt szolgáltatásai csak a partneriskolák számára elérhetőek, de fontos célként je le - nik meg a jövőre nézve, hogy az Élményközpont szolgáltatásait kiterjesszük a többi kecs - ke méti és környéki iskolára. Szeretnénk, ha a program fejlesztésére is lennének források a projekt befejezését követően.
EFOP-3.3.6-17-2017-00015 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése. A projekt címe: Természettudományos Tudástár és Természettudományos Élményközpont A támogatás összege: 483.684.640 Ft 100% intenzitás Várható befejezés: 2021.07.31. Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei TIT és Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzata