A   projekt   célja,   hogy   Kecskeméten   is   kidolgozásra   kerüljenek   olyan   természettudományos   élménypedagógiai   programok   és   ren del ke zés - re   ál l jon   a   megvalósításhoz   szükséges   infrastruktúra,   amelyek   hozzájárulnak   a   természettudományos   tárgyak   (a   kémia,   a   fizika,   a   bio - gi a,   a   földrajz   és   a   matematika)   népszerűsítéséhez,   az   informális   és   nem   formális   tanulási   lehetőségek   bővítéséhez,   (csillagászat,   űr ku - ta tás)   a   korszerű   élményszerű,   látványelemekkel   bővített   oktatás   elterjesztéséhez   (járműtechnika,   robotika,   re lés   és   járműszimuláció, és egyéb korszerű, interaktív látványelemekkel bővített természettudományi szoftverek alkalmazása), és ezen ke resztül a ter szet tudo - nyos   és   műszaki   pályák   népszerűsítéséhez   a   természettudományi   ismeretek   oktatása   színvonalának   e me se   és   elterjesztése   ér de - ben.   A   fejlesztés   eredményeként   olyan   rugalmas   programcsomagokat   dolgozunk   ki,   amely   lehetővé   teszi   a   kon krét,   a   célcsoport   által igénybe vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, folyamatos megújítását.
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

EFOP 3.3.6-17

© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2018  
A   projekt   eredmények   hasznosulását   a   köznevelési   intézményekkel   való   szoros   együttműködés   és   a   foglalkozások   tanmenetbe   illesztése biz tosítja.   Részcélok:   Minőségi   oktatási   programok   létrehozása   természettudományos   területen;   az   élménypedagógiai   programokon   ke - resz tül   a   minőségi   oktatáshoz,   neveléshez   és   képzéshez   való   hozzáférés   lehetővé   tétele   a   TIT   székházában;   a   köznevelési   intézmények ta nulóinak   tanórán   kívüli   kompetenciafejlesztése,   ismeret-   és   tudásgyarapítása;   tehetségek   azonosításának   elősegítése   tanulmányi   ver se -

TIT Természettudományi Tudástár

és Élményközpont

nyek   (felkészítése)   formájában;   hátránykompenzáció   elősegítése;   oktatók,   szakemberek fel készítésének   támogatása   kép sek kel   és   tapasztalatcserék   szervezésével;   a   ter - szet tudományos élményprogramokhoz szükséges infrastrukturális háttér lét re ho sa. E   projekt   szolgáltatásai   csak   a   partneriskolák   számára   elérhetőek,   de   fontos   célként   je le - nik   meg   a   jövőre   nézve,   hogy   az   Élményközpont   szolgáltatásait   kiterjesszük   a   többi   kecs - ke méti   és   környéki   iskolára.   Szeretnénk,   ha   a   program   fejlesztésére   is   lennének   források a projekt befejezését követően.