A Tudomány és Technika Háza infrastrukturális fejlesztése

Köszöntjük!

TIOP-1.2.1.A1-15/1

Európai Struktúrális és Beruházási Alapok

A   projekt   közvetlen   haszonélvezői   partneriskolák,   és   al só-,   közép,   és   felsőfokú   oktatási   intézmények   ta nu i   és   hallgatói,   tehetségprogramunkban   részt ve - vő di ákok, konferenciáinkon, képzéseinken részt vevő fel nőttek. Közös   pályázatokban   szinte   rendszeres   résztvevőknek   minő sülnek   a   Jakabszállási   Általános   Iskola,   Kun szál si   Általános   Iskola,   Fülöpjakabi   Általános   Is ko - la,   Katedra   Művészeti   Szakközépiskola   Kecskemét   és   a   Táncsics   Mihály   Diákotthon   Kecskemét   tanulói,   akik nek   részvételére   jelen   pályázat   megvalósítása so rán is számítunk. Együttműködési   megállapodást   kötöttünk   3   kecs ke méti   intézménnyel   a   Katona   József   Gimnáziummal,   az   Arany   János   Általános   Iskolával,   a   Móra   Ferenc Ál talános Iskolával. Az programba bevont személyek száma kb. 1500 fő.
TIOP-1.2.1.A1-15/1

A Tudományés Technika Háza, mint kulturális

intézmény infrastrukturális fejlesztése

A   projekt   lényege   a   Tudomány   és   Technika   Háza   földszinti termének   felújítása,   komplex   számítástechnikai   ok ta te - rem    kialakítása    és    felszerelése    20    mobil    számítógépes mun ka hely   kialakításával,   asztalokkal,   székekkel,   inte r ak - tív   táblával,   digitalizáló   készülékkel,   és   látássérültek   szá - ra   Braille   írás   szí re   alkalmas   szü lékkel,   va la - mint   olvasó gép pel.   A   termek   mellett   ta lál ha tó   mellék he - lyi ségek   akadálymentes   áta la tása,   fel újí sa,   az   épü let - be való bejutás se tése.

Köszöntjük!

TIOP-1.2.1.A1-15/1

Európai Struktúrális és Beruházási Alapok

A   projekt   közvetlen   haszonélvezői   partneriskolák,   és al só-,   közép,   és   felsőfokú   oktatási   intézmények   ta nu - i    és    hallgatói,    tehetségprogramunkban    részt ve di ákok,    konferenciáinkon,    képzéseinken    részt    vevő fel nőttek. Közös   pályázatokban   szinte   rendszeres   résztvevőknek minő sülnek   a   Jakabszállási   Általános   Iskola,   Kun szál - si    Általános    Iskola,    Fülöpjakabi    Általános    Is ko la, Katedra   Művészeti   Szakközépiskola   Kecskemét   és   a Táncsics   Mihály   Diákotthon   Kecskemét   tanulói,   akik - nek   részvételére   jelen   pályázat   megvalósítása   so rán is számítunk. Együttműködési   megállapodást   kötöttünk   3   kecs ke - méti   intézménnyel   a   Katona   József   Gimnáziummal, az Arany   János   Általános   Iskolával,   a   Móra   Ferenc   Ál - talános    Iskolával.   Az    programba    bevont    személyek száma kb. 1500 fő.
TIOP-1.2.1.A1-15/1

A Tudományés Technika Háza, mint

kulturális intézmény infrastrukturális

fejlesztése

A   projekt   lényege   a   Tudomány   és   Technika Háza   földszinti   termének   felújítása,   komplex számítástechnikai   ok ta te rem   kialakítása   és felszerelése   20   mobil   számítógépes   mun ka - hely    kialakításával,    asztalokkal,    székekkel, inte r ak tív   táblával,   digitalizáló   készülékkel, és   látássérültek   szá ra   Braille   írás   szí - re   alkalmas   szü lékkel,   va la mint   olvasó - gép pel.   A   termek   mellett   ta lál ha tó   mellék - he lyi ségek   akadálymentes   áta la tása,   fel újí - sa, az épü let be való bejutás se tése.