Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves

Ügyfelünk!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot 1841 má- jusában alapították a kor neves tudósai, élükön Bu- gát Pál orvos kutatóval. A Társulat tevékenysége mindig a kor szellemiségét, és a tudományos hala- dást közvetítette. A TIT az ismeretterjesztés "könnyűlovasságának" számított, sokszor korát is meghaladó szellemiségével. Ma a legrégebbi és leg- nagyob gyakorlattal rendelkező társadalmi szervezet, mely közhasznú feladatokat lát el: Tehetségeket gondoz, szakképzést-, felnőttképzést folytat, termé- szettudományi és művészeti programokat szervez és valósít meg. Tagjai között tudja hazánk szellemi is művészeti életének kiemelkedő személyiségeit, tu- dósokat, művészeket, a tudományos ismeretterjesz- tés iránt elkötelezett szakembereket.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Közhasznú tevékenység során részt vesz a vet ke - ző kie melt tevékeny gek ben:

A tudományos ismeretek

terjesztésében

a tudományos kutatás eredményeinek közérthető köz zétételében, az oktatást kiegészítő tevé keny - gek ben, tehet ség gon dozásban.

Az esélyegyenlőség

segítésében

a felnőttképzésben, a szakmai át- és tovább kép zés - ben, idegennyelv oktatásban, vizsgáztatásban, a hát rányos helyzetű csoportok társadalmi esély e - gyen ségének elősegítésében, a határon túli ma - gya r sággal kapcsolatos tevékenységben, valamint a ma gyarországi nemzeti és etnikai kisebbsé gek kel.

Szociális projektekben

az értelmiség önművelésének elősegítésében, nem kormányzati szakmai szervezetként részt vesz szak - mai egyeztetésekben és vélemény nyil sok ban, gyer mek - és ifjúságvédelemben.

A közös értékek védelmében

Kulturális, közművelődési tevékenységben, a kul tu - rális örökség ápolásában és megóvásában, zös - ség fej lesz tés ben és szakmai közösségek a la - ban, emlék védelemben, természet- és rnye zet - véde lem ben.
A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat önálló egye - let egyik alapító Tagja a TIT Szövetségének.

A TIT szakmai közhasznú szervezet

Politikai tevékenységet nem folytat, Külföldi szervezetektől tá mo ga tást nem kap. A TIT közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A TIT vállalkozási tevékenységet is folytathat.
EFOP-3.3.6-17-2017-00015 Természettudományos élménypedagógi- ai programkínálat és természettudomá- nyos élményközpontok fejlesztése. A projekt címe: Természettudományos Tudástár és Természettudományos Élményközpont A támogatás összege: 498.742.604 Ft 100% intenzitás Várható befejezés: 2021.07.29. Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei TIT és Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzata

Természettudományos Tudástár és

Élményközpont

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves Ügyfelünk!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot 1841 májusában alapították a kor neves tudósai, élükön Bugát Pál orvos kutatóval. A Társulat tevékenysége mindig a kor szellemiségét, és a tudományos haladást közvetítette. A TIT az ismeretterjesztés "könnyűlovasságának" számított, sokszor korát is meg- haladó szellemiségével. Ma a legrégebbi és legnagyob gyakorlattal rendel- kező társadalmi szervezet, mely közhasznú feladatokat lát el: Tehetségeket gondoz, szakképzést-, felnőttképzést folytat, természettudományi és mű- vészeti programokat szervez és valósít meg. Tagjai között tudja hazánk szel- lemi is művészeti életének kiemelkedő személyiségeit, tudósokat, művésze- ket, a tudományos ismeretterjesztés iránt elkötelezett szakembereket.
Bács-Kiskun Megyei TIT