Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves

Ügyfelünk!

Köszöntjük   Önöket   megújult   honlapunkon!   Szán - kunk   szerint   könnyebben   átte kinthető,   egyszerűbb szer kezetű   és   felújított   tartalmú   honlapot   készí tet - tünk.    Javítottunk    kapcsolati    lehetőségeinken    is,    e hon lapról   elérhető   face book   profilunk,   skype   elér he - ségünk   és   képgalériánk   is.   Honlapunkat   opti ma li - zál  tuk   -   a   hagyományos   mellett,   táblagépre,   és   o - kos telefonra   is.   Re mél jük,   hogy   új   honlapunk   az   Ön megelégedésével találkozik. A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulatot   1841-ben jusában   alapították   a   kor   neves   tudósai,   élükön Bu gát   Pál   orvos   kutatóval.   A   Társulat   tevé keny sége min dig   a   kor   szellemiségét,   és   a   tudományos   ha la - dást   közvetítette.   A   TIT   az   ismeretterjesztés   "köny - nyű lovasságának"   számított,   sokszor   korát   is   meg - haladó   szellemiségével.   Ma   a   legrégebbi   és   leg na - gyob   gyakorlattal   ren del kező   tár sa dal mi   szervezet, mely    közhasznú    feladatokat    lát    el:    Te het ge ket gon doz,   szakképzést-,   felnőttképzést   folytat,   ter - szet tudományi   és   vészeti   programokat   szer vez   és va lósít   meg.   Tagjai   között   tudja   hazánk   szel  lemi   is vészeti   életének   ki e melkedő   személyiségeit,   tu - sokat,   sze ket,   a   tudományos   is me ret ter jesz - tés iránt elkötelezett szakembereket.

Hírek

Ma   délután   sikeresen   lezajlott   Petschnig   Mária   Zita   közgazdász   érdekes, sokrétű    elő adása,    melynek    vetített    adatait,    táb za tait    -    igéretünknek megfelelően   -   a   szer ző   hozzájárulásával   közzétesszük.   A   táblázatok   itt letölthetők.   Az   Karácsonyi   ünnepek   és   az   év   végével   kap csolatos   szabadságolások miatt   a   sze lyes   ügyfélszolgálat   a   két   ünnep   között   szü netel.   December 19-től,    23-áig    ügye le tet    szervezünk,    illetve    az    új    év    első    he ben    is, elsősorban   a   TELC   nyelvvizsgára   je lent ke zők   érdekében.   Az   elektronikus ügy félszolgálat folymatos az év végén is.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Ma
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves Ügyfelünk!

Köszöntjük   Önöket   megújult   honlapunkon!   Szán kunk   szerint   könnyebben átte kinthető,   egyszerűbb   szer kezetű   és   felújított   tartalmú   honlapot   készí tet - tünk.   Javítottunk   kapcsolati   lehetőségeinken   is,   e   hon lapról   elérhető   face - book   profilunk,   skype   elér he ségünk   és   képgalériánk   is.   Honlapunkat   opti - ma li zál  tuk   -   a   hagyományos   mellett,   táblagépre,   és   o kos telefonra   is.   Re mél - jük, hogy új honlapunk az Ön megelégedésével találkozik. A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulatot   1841-ben   jusában   alapították a   kor   neves   tudósai,   élükön   Bu gát   Pál   orvos   kutatóval.   A   Társulat   tevé keny - sége   min dig   a   kor   szellemiségét,   és   a   tudományos   ha la dást   közvetítette.   A TIT   az   ismeretterjesztés   "köny nyű lovasságának"   számított,   sokszor   korát   is meg haladó   szellemiségével.   Ma   a   legrégebbi   és   leg na gyob   gyakorlattal   ren - del kező   tár sa dal mi   szervezet,   mely   közhasznú   feladatokat   lát   el:   Te het ge - ket    gon doz,    szakképzést-,    felnőttképzést    folytat,    ter szet tudományi    és vészeti   programokat   szer vez   és   va lósít   meg.   Tagjai   között   tudja   hazánk szel  lemi   is   vészeti   életének   ki e melkedő   személyiségeit,   tu sokat,   - sze ket, a tudományos is me ret ter jesz tés iránt elkötelezett szakembereket.

Hírek

Ma   délután   sikeresen   lezajlott   Petschnig Mária    Zita    közgazdász    érdekes,    sokrétű elő adása,   melynek   vetített   adatait,   táb - za tait    -    igéretünknek    megfelelően    -    a szer ző    hozzájárulásával    közzétesszük.    A táblázatok itt letölthetők.   Az   Karácsonyi   ünnepek   és   az   év   végével kap csolatos   szabadságolások   miatt   a   sze - lyes   ügyfélszolgálat   a   két   ünnep   között szü netel.   December   19-től,   23-áig   ügye le - tet   szervezünk,   illetve   az   új   év   első   he - ben   is,   elsősorban   a   TELC   nyelvvizsgára je lent ke zők    érdekében.    Az    elektronikus ügy félszolgálat folymatos az év végén is.
Bács-Kiskun Megyei TIT