Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves

Ügyfelünk!

Köszöntjük   Önöket   megújult   honlapunkon!   Szán - kunk   szerint   könnyebben   átte kinthető,   egyszerűbb szer kezetű   és   felújított   tartalmú   honlapot   készí tet - tünk.    Javítottunk    kapcsolati    lehetőségeinken    is,    e hon lapról   elérhető   face book   profilunk,   skype   elér he - ségünk   és   képgalériánk   is.   Honlapunkat   opti ma li - zál  tuk   -   a   hagyományos   mellett,   táblagépre,   és   o - kos telefonra   is.   Re mél jük,   hogy   új   honlapunk   az   Ön megelégedésével találkozik. A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulatot   1841-ben jusában   alapították   a   kor   neves   tudósai,   élükön Bu gát   Pál   orvos   kutatóval.   A   Társulat   tevé keny sége min dig   a   kor   szellemiségét,   és   a   tudományos   ha la - dást   közvetítette.   A   TIT   az   ismeretterjesztés   "köny - nyű lovasságának"   számított,   sokszor   korát   is   meg - haladó   szellemiségével.   Ma   a   legrégebbi   és   leg na - gyobb   gyakorlattal   ren del kező   tár sa dal mi   szervezet, mely    közhasznú    feladatokat    lát    el:    Te het ge ket gon doz,   szakképzést-,   felnőttképzést   folytat,   ter - szet tudományi   és   vészeti   programokat   szer vez   és va lósít   meg.   Tagjai   között   tudja   hazánk   szel  lemi   is vészeti   életének   ki e melkedő   személyiségeit,   tu - sokat,   sze ket,   a   tudományos   is me ret ter jesz - tés iránt elkötelezett szakembereket.

Hírek

Figyelem!   A   nyári   szabadságok   miatt   az   ügy félszolgálati   időtartamok   meg - vál  toz nak.    A    TELC    nyelvvizsgára    jelentkezés    ér de kében    június    27-től, augusztus   1-ig   a   Tu do mány   és   Technika   Háza   minden   mun ka napon   16 óráig   tart   nyit va,   au gusz tus   2-14-ig,   8-13   óráig.   Je lent ke si   lap   és   csekk   a portán   is   igé nyel he tő,   de   eb ben   az   idő szak ban   személyes   ügy fél szol gálat   is üzemel   a   TIT   I.   e me leti   105-ös   iro ban.   Ügyfél szol lati   idő ben   te le - fonon is elér hetőek va gyunk. Az elektronikus ügy fél szol lat nyáron is za var ta lan.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Köszöntjük!

Tisztelt Tagtársunk! Kedves Ügyfelünk!

Köszöntjük   Önöket   megújult   honlapunkon!   Szán kunk   szerint   könnyebben átte kinthető,   egyszerűbb   szer kezetű   és   felújított   tartalmú   honlapot   készí tet - tünk.   Javítottunk   kapcsolati   lehetőségeinken   is,   e   hon lapról   elérhető   face - book   profilunk,   skype   elér he ségünk   és   képgalériánk   is.   Honlapunkat   opti - ma li zál  tuk   -   a   hagyományos   mellett,   táblagépre,   és   o kos telefonra   is.   Re mél - jük, hogy új honlapunk az Ön megelégedésével találkozik. A   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulatot   1841-ben   jusában   alapították a   kor   neves   tudósai,   élükön   Bu gát   Pál   orvos   kutatóval.   A   Társulat   tevé keny - sége   min dig   a   kor   szellemiségét,   és   a   tudományos   ha la dást   közvetítette.   A TIT   az   ismeretterjesztés   "köny nyű lovasságának"   számított,   sokszor   korát   is meg haladó   szellemiségével.   Ma   a   legrégebbi   és   leg na gyobb   gyakorlattal ren del kező   tár sa dal mi   szervezet,   mely   közhasznú   feladatokat   lát   el:   Te het - ge ket   gon doz,   szakképzést-,   felnőttképzést   folytat,   ter szet tudományi   és vészeti   programokat   szer vez   és   va lósít   meg.   Tagjai   között   tudja   hazánk szel  lemi   is   vészeti   életének   ki e melkedő   személyiségeit,   tu sokat,   - sze ket, a tudományos is me ret ter jesz tés iránt elkötelezett szakembereket.

Hírek

Figyelem!   A   nyári   szabadságok   miatt   az ügy félszolgálati    időtartamok    meg vál  toz - nak.   A   TELC   nyelvvizsgára   jelentkezés   ér - de kében   június   27-től,   augusztus   1-ig   a Tu do mány     és     Technika     Háza     minden mun ka napon   16   óráig   tart   nyit va,   au gusz - tus   2-14-ig,   8-13   óráig.   Je lent ke si   lap és   csekk   a   portán   is   igé nyel he tő,   de   eb - ben   az   idő szak ban   személyes   ügy fél szol - gálat   is   üzemel   a   TIT   I.   e me leti   105-ös iro ban.   Ügyfél szol lati   idő ben   te le - fonon is elér hetőek va gyunk. Az   elektronikus   ügy fél szol lat   nyáron   is za var ta lan.
Bács-Kiskun Megyei TIT