Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Rendezvények

Akkrediált tanártovábbképzések

Környezetvédelmi Konferencia

A rendezvény pontos neve Környezetvédelmi Egyetemi- és is kolai Oktatók Országos Konferenciája, ahol elsősorban a kör nye ztvédelmi mérnökképzésben, tanárképzésben részt ve vő, a fel - sőoktatásban dolgozó szakemberekre számítunk. A ren dez nyen résztvevők a Magyar Mérnöki Kamara kre dit pont jait is megkapják.

Óvodapedagógiai Nyári egyetem

Több mint 47 éve minden évben megrendezésre kerül az Ó vo dapedagógiai Nyári Egyetem, mely akkreditált pedagógus ta nárképzés is. A képzésre elsősorban óvodapedagógusokat, illetve általános iskolai tanítókat várjuk.

Magyar Tudomány Ünnepe

Az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött sze re pét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fej lesz se érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemel ke támogatásra méltónak tartja. Ezért alkotta meg az Or szág gyűlés a Magyar Tudomány Ünnepéről szóló törvényt, mely szerint: ... november 3-át azt a na pot, amelyen 1825 -ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, (...) a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja ...”

Múzeumok Éjszakája

A múzeumok éjszakájával csatlakoztunk a Város különböző köz velődési, jellemzően múzeumi szervezetei színes prog ram jaihoz. Már több éve székházunk is székhelye e prog ra mok nak. Ekkor nemcsak a Michelangelo Galéria tekinthető meg, hanem a Pedagógia Sub Rosa Egyesület segítségével szám ta lan gyermekprogram is megvalósulhat. Ekkor van a már ha gyo mányos Jakó Lajos Süteményverseny is, és a Ka to na zsef Múzeummal folytatott együttműködés ered nye - ként tereinken kiállítások láthatók.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Rendezvények

Akkrediált tanártovábbképzések

Környezetvédelmi Konferencia

A rendezvény pontos neve Környezetvédelmi Egyetemi- és - is kolai Oktatók Országos Konferenciája, ahol elsősorban a kör - nye ztvédelmi mérnökképzésben, tanárképzésben részt ve vő, a fel sőoktatásban dolgozó szakemberekre számítunk. A ren dez - nyen résztvevők a Magyar Mérnöki Kamara kre dit pont jait is megkapják.

Óvodapedagógiai Nyári egyetem

Több mint 47 éve minden évben megrendezésre kerül az Ó - vo dapedagógiai Nyári Egyetem, mely akkreditált pedagógus ta nárképzés is. A képzésre elsősorban óvodapedagógusokat, illetve általános iskolai tanítókat várjuk.

Magyar Tudomány Ünnepe

Az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött sze re - pét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fej lesz - se érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemel - ke támogatásra méltónak tartja. Ezért alkotta meg az Or - szág gyűlés a Magyar Tudomány Ünnepéről szóló törvényt, mely szerint: ... november 3-át azt a na pot, amelyen 1825 -ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, (...) – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja ...”

Múzeumok Éjszakája

A múzeumok éjszakájával csatlakoztunk a Város különböző köz velődési, jellemzően múzeumi szervezetei színes prog - ram jaihoz. Már több éve székházunk is székhelye e prog ra - mok nak. Ekkor nemcsak a Michelangelo Galéria tekinthető meg, hanem a Pedagógia Sub Rosa Egyesület segítségével szám ta lan gyermekprogram is megvalósulhat. Ekkor van a már ha gyo mányos Jakó Lajos Süteményverseny is, és a Ka to - na zsef Múzeummal folytatott együttműködés ered nye - ként tereinken kiállítások láthatók.
Honlapja Honlapja
Bács-Kiskun Vármegyei TIT