Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Rendezvények

Akkrediált tanártovábbképzések

Környezetvédelmi Konferencia

A     rendezvény     pontos     neve     Környezetvédelmi Egyetemi-       és       is kolai       Oktatók       Országos Konferenciája,    ahol    elsősorban    a    kör nye ztvédelmi mérnökképzésben,   tanárképzésben   részt ve vő,   a   fel - sőoktatásban   dolgozó   szakemberekre   számítunk.   A ren dez nyen   résztvevők   a   Magyar   Mérnöki   Kamara kre dit pont jait is megkapják.   

Óvodapedagógiai Nyári egyetem

Több    mint    40    éve    minden    évben    megrendezésre kerül    az    Ó vo dapedagógiai    Nyári    Egyetem,    mely akkreditált    pedagógus    ta nárképzés    is.    A    képzésre elsősorban    óvodapedagógusokat,    illetve    általános iskolai tanítókat várjuk.

Magyar Tudomány Ünnepe

Az      Országgyűlés      a      tudomány      társadalomban betöltött     sze re pét     kiemelkedően     fontosnak,     a tudomány     művelése     és     fej lesz se     érdekében végzett    tevékenységet    elismerésre    és    kiemel ke támogatásra   méltónak   tartja.   Ezért   alkotta   meg   az Or szág gyűlés   a   Magyar   Tudomány   Ünnepéről   szóló törvényt,   mely   szerint:   „   ...   november   3-át   –   azt   a na pot,      amelyen      1825 -ben      Széchenyi      István birtokainak   1   évi   jövedelmét   Magyar   Tudós   Társaság alapításának    céljára    felajánlotta,    (...)    –    a    Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja ...”

Múzeumok Éjszakája

A    múzeumok    éjszakájával    csatlakoztunk    a    Város különböző     köz velődési,     jellemzően     múzeumi szervezetei    színes    prog ram jaihoz.    Már    több    éve székházunk    is    székhelye    e    prog ra mok nak.    Ekkor nemcsak    a    Michelangelo    Galéria    tekinthető    meg, hanem      a      Pedagógia      Sub      Rosa      Egyesület segítségével       szám ta lan       gyermekprogram       is megvalósulhat.   Ekkor   van   a   már   ha gyo mányos   Jakó Lajos    Süteményverseny    is,    és    a    Ka to na    zsef Múzeummal    folytatott    együttműködés    ered nye - ként tereinken kiállítások láthatók.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Rendezvények

Akkrediált tanártovábbképzések

Környezetvédelmi Konferencia

A   rendezvény   pontos   neve   Környezetvédelmi   Egyetemi-   és   - is kolai   Oktatók   Országos   Konferenciája,   ahol   elsősorban   a   kör - nye ztvédelmi   mérnökképzésben,   tanárképzésben   részt ve vő,   a fel sőoktatásban   dolgozó   szakemberekre   számítunk.   A   ren dez - nyen   résztvevők   a   Magyar   Mérnöki   Kamara   kre dit pont jait   is megkapják.   

Óvodapedagógiai Nyári egyetem

Több   mint   40   éve   minden   évben   megrendezésre   kerül   az   Ó - vo dapedagógiai   Nyári   Egyetem,   mely   akkreditált   pedagógus ta nárképzés   is.   A   képzésre   elsősorban   óvodapedagógusokat, illetve általános iskolai tanítókat várjuk.

Magyar Tudomány Ünnepe

Az   Országgyűlés   a   tudomány   társadalomban   betöltött   sze re - pét   kiemelkedően   fontosnak,   a   tudomány   művelése   és   fej lesz - se   érdekében   végzett   tevékenységet   elismerésre   és   kiemel - ke dő   támogatásra   méltónak   tartja.   Ezért   alkotta   meg   az   Or - szág gyűlés    a    Magyar    Tudomány    Ünnepéről    szóló    törvényt, mely   szerint:   „   ...   november   3-át   –   azt   a   na pot,   amelyen 1825 -ben    Széchenyi    István    birtokainak    1    évi    jövedelmét Magyar   Tudós   Társaság   alapításának   céljára   felajánlotta,   (...) – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja ...”

Múzeumok Éjszakája

A   múzeumok   éjszakájával   csatlakoztunk   a   Város   különböző köz velődési,   jellemzően   múzeumi   szervezetei   színes   prog - ram jaihoz.   Már   több   éve   székházunk   is   székhelye   e   prog ra - mok nak.    Ekkor    nemcsak    a    Michelangelo    Galéria    tekinthető meg,   hanem   a   Pedagógia   Sub   Rosa   Egyesület   segítségével szám ta lan    gyermekprogram    is    megvalósulhat.    Ekkor    van    a már   ha gyo mányos   Jakó   Lajos   Süteményverseny   is,   és   a   Ka to - na   zsef   Múzeummal   folytatott   együttműködés   ered nye - ként tereinken kiállítások láthatók.
Bács-Kiskun Megyei TIT