Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Pályázatok

Itt   olyan   pályázatok   kerülnek   megemlítésre,   melyek mind e gyi k e    nyertes    projekt.    Vannak    melyek    már meg va sul  tak,    de    a    fenn tartási    idejüket    töltik,    s vannak   melyek   meg va tása   fo lya mtban   van,   vagy még   el   sem   kezdődött.   Amen nyiben   van,   (vagy   lesz) sőbb    honlapja    a    projektnek,    akkor    a    honlapok meg nyithatók.

TIOP-1.2.1.A1-15/1

A   projekt   célja,   hogy   a   pályázati   forrásból   meg va - sított,   80   fő   szá mára   alkalmas   közösségi   helyiség lét re ho val   növeljük   a zoknak   a   tereknek   a   szá - mát,   ahol   biz to síthatjuk   minden   ko rosz tály   számára alkotókészséget   és   kreativitást   fejlesztő   fog lal ko - sokon   való   részvételt.   A   pályázat   eredményeként   be - szer zett   számítógépek   se gítik   a   célcsoport   digitális kom pe ten ci ájának   fej dést.   Az   akadálymentesítés, lehetővé   teszi   fo gya tékos   sze mélyek   egyre   nagyobb számban   történő   be vo sát   prog ramjainkba.   A   pro - jekt   eredményeként   komplex,   sok ol dalúan   fel hasz - nál ható    digitális    kompetenciákat    nyúj tó    a    köz ne - velésben   is   felhasználható,   part ne re ink   ál  tal   ter ve - zet ten   to gatott   közösségi   tér   (terek)   ala kul nak   ki   a fejlesztés   által,   mely   egyben   a   hátrányos   hely ze diákok   számára   is   le he get   nyújt   az   isme ret szer - zésre.

Magyar Tudomány Ünnepe 2017

A   Kecskeméti   Támogatási   Program   keretében   kapott mo ga tást   e   visszatérő   projektünk,   mely   no vem ber - ben kerül meg ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda Helvéciai Tudástár Tini Tanoda Orgoványi Tudástár Tini Tanoda Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

A     Bács-Kiskun     Megyei     TIT     „Család     =     otthon, Biztonság,     jövő”     című     projektje     36.684.874     Ft támogatást    nyert    az    EFOP-1.2.1-15-2016-00125    - Védőháló    a    Családokért    lyá zaton.    A    két    éves projekt   megvalósulását   kiváló   part ne rek   támogatják mint    az    Európa    Jövője    Egyesület,    a    Bács-Kis kun Megyei   Gyermekvédelmi   szolgálat,   Hírös   Agóra,   Ka - tona    József    Gimnázium,    Kecskemét    Megyei    Jogú Város    Ön kormányzata,    az    SOS    gyermekfalu,    PA Egyetem (Ta képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a tapasztalatmegosztás

a közösségépítés szolgálatában" -

Hidak és szellemi átjárók -

generációk, társadalmi rétegek és

kultúrák között

Az       EFOP-1.3.5-16       Társadalmi       szerepvállalás erősítése   a   közösségek   fejlesztésével   témájú   projekt szakmai        meg va sítása        során        projektnyitó rendezvény    és    a    Pedagógiai    Sub    Rosa,    Útravaló Alapítvány   és   a   nyugdíjas   klubok   részt ve vői vel   közös programok    szervezése.    Az    idősek    veze vel    a társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a   fiatalabb   kor - osz tály       tagjaiban,       hagyományok       megőrzése, rendhagyó tör téne lemóra keretében. …

Tehetségígéretek TÁNC

A    programunkkal    azt    szeretnénk    elérni,    hogy    a kiválasztott     -     tánc     terén     -     tehetségígéretek     a komplex      tehetség gon do zó      program      keretében tovább             fejleszthessék             pszicho mo to ros képességeiket,   tánctudásukat,   új   ismeretekkel,   ta - pasz ta latokkal   gazdagodjanak   a   modern   táncokkal kap cso la to san,    tapasztalják    meg    a    közös    munka örömét,    ugyanakkor    fej lődjön    az    önállóságuk    is, tanulják    meg    leküzdeni    a    sze rep lés    által    keltett félelmeket, fejlődjön a személyiségük.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Pályázatok

Itt   olyan   pályázatok   kerülnek   megemlítésre,   melyek   mind e gyi - k e   nyertes   projekt.   Vannak   melyek   már   meg va sul  tak,   de   a fenn tartási   idejüket   töltik,   s   vannak   melyek   meg va tása   fo - lya mtban   van,   vagy   még   el   sem   kezdődött.   Amen nyiben   van, (vagy   lesz)   sőbb   honlapja   a   projektnek,   akkor   a   honlapok meg nyithatók.

TIOP-1.2.1.A1-15/1

A   projekt   célja,   hogy   a   pályázati   forrásból   meg va sított,   80   szá mára   alkalmas   közösségi   helyiség   lét re ho val   növeljük a zoknak   a   tereknek   a   szá mát,   ahol   biz to síthatjuk   minden   ko - rosz tály   számára   alkotókészséget   és   kreativitást   fejlesztő   fog - lal ko sokon   való   részvételt.   A   pályázat   eredményeként   be - szer zett   számítógépek   se gítik   a   célcsoport   digitális   kom pe ten - ci ájának   fej dést.   Az   akadálymentesítés,   lehetővé   teszi   fo - gya tékos   sze mélyek   egyre   nagyobb   számban   történő   be vo - sát   prog ramjainkba.   A   pro jekt   eredményeként   komplex,   sok - ol dalúan   fel hasz nál ható   digitális   kompetenciákat   nyúj tó   a   köz - ne velésben   is   felhasználható,   part ne re ink   ál  tal   ter ve zet ten   - to gatott   közösségi   tér   (terek)   ala kul nak   ki   a   fejlesztés   által, mely   egyben   a   hátrányos   hely ze tű   diákok   számára   is   le he - get nyújt az isme ret szer zésre.

Magyar Tudomány Ünnepe 2017

A   Kecskeméti   Támogatási   Program   keretében   kapott   mo ga - tást   e   visszatérő   projektünk,   mely   no vem ber ben   kerül   meg - ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda Helvéciai Tudástár Tini Tanoda Orgoványi Tudástár Tini Tanoda Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   „Család   =   otthon,   Biztonság, jövő”   című   projektje   36.684.874   Ft   támogatást   nyert   az EFOP-1.2.1-15-2016-00125   -   Védőháló   a   Családokért   - lyá zaton.   A   két   éves   projekt   megvalósulását   kiváló   part ne - rek   támogatják   mint   az   Európa   Jövője   Egyesület,   a   Bács- Kis kun    Megyei    Gyermekvédelmi    szolgálat,    Hírös    Agóra, Ka tona   József   Gimnázium,   Kecskemét   Megyei   Jogú   Város Ön kormányzata,   az   SOS   gyermekfalu,   PA   Egyetem   (Ta - képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a

tapasztalatmegosztás a

közösségépítés szolgálatában" -

Hidak és szellemi átjárók -

generációk, társadalmi rétegek és

kultúrák között

Az   EFOP-1.3.5-16   Társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a közösségek   fejlesztésével   témájú   projekt   szakmai   meg va - sítása   során   projektnyitó   rendezvény   és   a   Pedagógiai Sub   Rosa,   Útravaló   Alapítvány   és   a   nyugdíjas   klubok   részt - ve vői vel   közös   programok   szervezése.   Az   idősek   veze - vel   a   társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a   fiatalabb   kor - osz tály    tagjaiban,    hagyományok    megőrzése,    rendhagyó tör téne lemóra keretében. …

Tehetségígéretek TÁNC

A   programunkkal   azt   szeretnénk   elérni,   hogy   a   kiválasztott -   tánc   terén   -   tehetségígéretek   a   komplex   tehetség gon do - zó   program   keretében   tovább   fejleszthessék   pszicho mo to - ros   képességeiket,   tánctudásukat,   új   ismeretekkel,   ta pasz - ta latokkal   gazdagodjanak   a   modern   táncokkal   kap cso la to - san,   tapasztalják   meg   a   közös   munka   örömét,   ugyanakkor fej lődjön   az   önállóságuk   is,   tanulják   meg   leküzdeni   a   sze - rep lés által keltett félelmeket, fejlődjön a személyiségük.
Bács-Kiskun Megyei TIT
Honlapja Honlapja Honlapja Honlapja Honlapja Honlapja