Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2017
Az egyetemről

A   

kecskeméti   

Tanítóképző   

Főiskola   

és   

a   

TIT   

alapította   

a

nyári egyetemet

Az   óvodapedagógiai   nyári   egyetemet   a   TIT   és   a   kecskeméti   Óvónőképző   Intézet   alapította 1973-ban. A   kezdetben   3-5   napos   rendezvényt,   azóta   a   TIT   folymatosan   min den   évben   meg ren - de zi. Az   óvodapedagógusok   e   legjelentősebb   továbbképzési   fóruma   2005-ben   “akkreditált   pe da - gus   továbbképzés”   minősítést   szerzett,   melyet   a   Társulat   azóta   többször   is   megújított.   Az   el - múlt   10   évben   a   nyári   egyetem   tematikai   középpontjában   a   tehetség,   a   kre ati vi tás   és   az   inno - ció   vizsgálata   áll   –   sokoldalú   megközelítésben.   Ezzel   összefüggésben   egyre   nagyobb   ér dek - dés sel   for dulunk   a   tudomány,   a   neveléstudomány   és   ezen   belül   az   óvodapedagógia   is   a   te het - ség   kér dés re   felé.   Egyre   többen   felismerik,   ráéreznek,   hogy   a   társadalmi   változások   fel gyor - su val   a   gen   működő   pedagógiai   megoldások   gyakran   már   nem   felelnek   meg   az   új   ki - sok nak.   Vi lág szerte   felértékelődnek   az   új   utakat   keresők   és   találók   szerepe   az   ismeretátadás min den   területén. Azt   is   tisz tán   látjuk,   hogy   mit   érnek   a   társadalom   számára   a   tehetséges   fia ta - lok, felnőttek. A   nyári   egyetem   foglalkozik   a   korai,   óvodai   tehetségkutatás   lehetőségeivel,   az   óvodai   fejlesztés mód szereivel,   a   gyakorlati   szakemberek   helyi   tehetséggondozásával,   differenciált   tanulási   for - mák kal,   és   az   óvodai   fejlesztések   egyes   területeivel.   E   kérdések   megvilágításához   mindig   a   leg - jobb   szak embereket   sikerült   megnyernünk.   Több   ismert,   kiváló   szakember,   akadémikus   tartott már   manyitó   előadást   a   41   év   alatt.   A   teljesség   igénye   nélkül   a   közelmúltból   hozva   példákat: Dr.   Szentágothai   János,   Dr.   Csermely   Péter,   Dr.   Vizi   E.   Szilveszter,   Dr.   Hámori   József,   Dr.   Glo - vit zky   Zol tán,   Dr.   Deutsch   Tamás,   Dr.   Tőkéczky   László   és   sokan   mások   vettek   részt   ren dez - nyün kön. A   nyári   egyetem   elnöke   Nagy   Jenőné,   aki   az   Óvodapedagógusok   Országos   Te het ség - se gítő   Ta csá nak   elnöke,   a   művészeti   óvodai   nevelés   nemzetközi   szaktekintélye,   számtalan szakkönyv   szer zője. A   háromnapos   rendezvényen   a   hazai   óvodák   tapasztalatait,   de   határon   túli óvodai   ta pasz talatokat   is   bemutatjuk,   sőt   a   helyszínen   megtekintjünk.   A   szaktárca   figyelmét minden   év ben   megkaptuk.   A   rendezvényen   eddig   több   száz   előadó   és   korreferáló   szerepelt. Tavaly a TIT azon túl, hogy  tagja az OOTT-nak, regisztrált tehetségpont is lett.