Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2018
Az egyetemről

A  

Kecskeméti  

Tanítóképző  

Főiskola  

és  

a  

TIT  

alapította  

a  

nyá

-

ri egyetemet

Az   óvodapedagógiai   nyári   egyetemet   a   TIT   és   a   kecskeméti   Óvónőképző   Intézet   alapította 1973-ban.   A   kezdetben   3-5   napos   rendezvényt,   azóta   a   TIT   folymatosan   min den   évben meg ren de zi.   Az    óvodapedagógusok    e    legjelentősebb    továbbképzési    fóruma    2005-ben “akkreditált    pe da gus    továbbképzés”    minősítést    szerzett,    melyet    a    Társulat    azóta többször   is   megújított.   Az   el múlt   10   évben   a   nyári   egyetem   tematikai   középpontjában   a tehetség,   a   kre ati vi tás   és   az   inno ció   vizsgálata   áll   –   sokoldalú   megközelítésben.   Ezzel összefüggésben       egyre       nagyobb       ér dek dés sel       for dulunk       a       tudomány,       a neveléstudomány   és   ezen   belül   az   óvodapedagógia   is   a   te het ség   kér dés re   felé.   Egyre többen    felismerik,    ráéreznek,    hogy    a    társadalmi    változások    fel gyor su val    a    gen működő   pedagógiai   megoldások   gyakran   már   nem   felelnek   meg   az   új   ki sok nak.   Vi - lág szerte   felértékelődnek   az   új   utakat   keresők   és   találók   szerepe   az   ismeretátadás   min - den   területén. Azt   is   tisz tán   látjuk,   hogy   mit   érnek   a   társadalom   számára   a   tehetséges   fia - ta lok, felnőttek. A   nyári   egyetem   foglalkozik   a   korai,   óvodai   tehetségkutatás   lehetőségeivel,   az   óvodai fejlesztés      mód szereivel,      a      gyakorlati      szakemberek      helyi      tehetséggondozásával, differenciált   tanulási   for mák kal,   és   az   óvodai   fejlesztések   egyes   területeivel.   E   kérdések megvilágításához   mindig   a   leg jobb   szak embereket   sikerült   megnyernünk.   Több   ismert, kiváló   szakember,   akadémikus   tartott   már   manyitó   előadást   a   41   év   alatt.   A   teljesség igénye   nélkül   a   közelmúltból   hozva   példákat:   Dr.   Szentágothai   János,   Dr.   Csermely   Péter, Dr.   Vizi   E.   Szilveszter,   Dr.   Hámori   József,   Dr.   Glo vit zky   Zol tán,   Dr.   Deutsch   Tamás,   Dr. Tőkéczky   László   és   sokan   mások   vettek   részt   ren dez nyün kön.   A   nyári   egyetem   elnöke Nagy   Jenőné,   aki   az   Óvodapedagógusok   Országos   Te het ség se gítő   Ta csá nak   elnöke,   a művészeti   óvodai   nevelés   nemzetközi   szaktekintélye,   számtalan   szakkönyv   szer zője.   A háromnapos   rendezvényen   a   hazai   óvodák   tapasztalatait,   de   határon   túli   óvodai   ta pasz - talatokat   is   bemutatjuk,   sőt   a   helyszínen   megtekintjünk.   A   rendezvényen   eddig   több   száz előadó   és   korreferáló   szerepelt.   A   TIT   azon   túl,   hogy      tagja   az   OOTT-nak   (Országos Óvodai Tehetség Tanács), regisztrált tehetségpont is lett 2015-ben.