Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2024
Az egyetemről

A

Kecskeméti

Tanítóképző

Főiskola

és

a

TIT

alapította

a

nyá

-

ri egyetemet

Az óvodapedagógiai nyári egyetemet a TIT és a kecskeméti Óvónőképző Intézet alapította 1973-ban. A kezdetben 3-5 napos rendezvényt, azóta a TIT folymatosan min den évben meg ren - de zi. Az óvodapedagógusok e legjelentősebb továbbképzési fóruma 2005-ben “akkreditált pe da - gus továbbképzés” minősítést szerzett, melyet a Társulat azóta többször is megújított. Az el - múlt 10 évben a nyári egyetem tematikai középpontjában a tehetség, a kre ati vi tás és az inno - ció vizsgálata áll sokoldalú megközelítésben. Ezzel összefüggésben egyre nagyobb ér dek - dés sel for dulunk a tudomány, a neveléstudomány és ezen belül az óvodapedagógia is a te het - ség kér dés re felé. Egyre többen felismerik, ráéreznek, hogy a társadalmi változások fel gyor - su val a gen működő pedagógiai megoldások gyakran már nem felelnek meg az új ki - sok nak. Vi lág szerte felértékelődnek az új utakat keresők és találók szerepe az ismeretátadás min den területén. Azt is tisz tán látjuk, hogy mit érnek a társadalom számára a tehetséges fia ta - lok, felnőttek. A nyári egyetem foglalkozik a korai, óvodai tehetségkutatás lehetőségeivel, az óvodai fejlesztés mód szereivel, a gyakorlati szakemberek helyi tehetséggondozásával, differenciált tanulási for - mák kal, és az óvodai fejlesztések egyes területeivel. E kérdések megvilágításához mindig a leg - jobb szak embereket sikerült megnyernünk. Több ismert, kiváló szakember, akadémikus tartott már manyitó előadást a 41 év alatt. A teljesség igénye nélkül a közelmúltból hozva példákat: Dr. Szentágothai János, Dr. Csermely Péter, Dr. Vizi E. Szilveszter, Dr. Hámori József, Dr. Glo - vit zky Zol tán, Dr. Deutsch Tamás, Dr. Tőkéczky László és sokan mások vettek részt ren dez - nyün kön. A nyári egyetem elnöke Nagy Jenőné, aki az Óvodapedagógusok Országos Te het ség - se gítő Ta csá nak elnöke, a művészeti óvodai nevelés nemzetközi szaktekintélye, számtalan szakkönyv szer zője. A háromnapos rendezvényen a hazai óvodák tapasztalatait, de határon túli óvodai ta pasz talatokat is bemutatjuk, sőt a helyszínen megtekintjünk. A rendezvényen eddig több száz előadó és korreferáló szerepelt. A TIT azon túl, hogy tagja az OOTT-nak (Országos Óvodai Tehetség Tanács), regisztrált tehetségpont is lett 2015-ben.