Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2017
A nyári egyetem akkreditációja

Óvodapedagógiai Napok - Tehetség Kreativitás Innováció

A továbbképzés célja: A résztvevők mélyítsék el és bővítsék meglévő ismereteiket az alábbi területeken: A tehetséges gyermek - a kutatások legfrissebb elméleti és gyakorlati eredményei. A   kreativitás   -   az   alkotó   gyermek   -   fejlesztési   lehetőségeinek   felismerése. Az   alkotó   pe - da gógus szerepe. A   gyakorlatban   alkalmazható   ismeretek,   tapasztalatok   a   tehetségek   felismerése   terén, va lamint az alkalmazható helyes módszerek a tehetségek kibontakoztatására. Korszerű szemléletváltás a tehetséggondozásban. A továbbképzése végére elért tartalmi követelmények: A   résztvevők   ismerjék   a   tehetséges   gyermek   nevelése   terén   a   kutatások   legfrissebb   el - leti és gyakorlati eredményeit. Ismerjék   a   kreativitás   fogalmát   és   az   óvodáskorú   gyermek   fejlesztési   lehetőségeit,   s   ab - ban az alkotó pedagógus szerepét. Ismerjék   a   gyakorlatban   is   alkalmazható   tapasztalatokat   a   tehetségek   felismerése   te - rén, valamint a helyes módszereket a tehetségek kibontakoztatására. Legyen   képes   korszerű   szemléletváltásra   a   tehetségek   felismerése   és   gondozása   te - rén.

Az ellenőrzés módja

A   továbbképzés   végén   a   résztvevőknek   előre   elkészített   kérdőívet   kell   kitöltenie. A   kérdőív   3   ki - fej tő jellegű kérdést tartalmaz az elhangzott előadások tartalmából. 1.   A   tehetséges   gyermek   felismerésének   legfontosabb   jellemzői.   (A   kérdésre   adott   válasz   ab - ban   az   esetben   fogadható   le,   amennyiben   a   résztvevő   3   konkrét,   jellemző   tulajdonságot   fel so - rol.) 2.   Milyen   módszereket   alkalmaz   gyakorlati   munkája   során,   melynek   eredményeként   a   te het - ges   gyermek   fejleszését,   tehetségének   kibontakoztatását   elérheti.   (A   kérdésre   adott   válasz   ab - ban   az   esetben   fogadható   el,   ha   a   résztvevő   a   tehetséges   gyermekek   nevelésében   al kal ma - zott módszerek közül legalább 3 módszert leír.) 3.   Írjon   le   egy   konkrét   esetet   saját   munkája   során,   melynél   az   átlagostól   eltérő   kreativitású gyer mek    felismerésre    kerül,    s    fejlesztése    során    milyen    módszereket    alkalmazott,    illetve    a továb bképzés   eredményeit   felhasználva,   milyen   módszereket   alkalmaz   a   jövőben,   ha   e   konkrét eset tel ismételten találkozna. (Bármely az előzőekre épülő megoldás elfogadható.) A   záró   ellenőrzés   akkor   fogadható   el   teljesítettnek,   amennyiben   a   3   kérdésből   2   kérdésre   adott válasz helyes (66%).

Vándorkonferencia

Összefoglaló: 1.   A   résztvevők   megismerik   a   tehetséges   gyermek   ne - ve lése   terén   a   kutatások   legfrissebb   elméleti   és   gya - kor lati eredményeit. 2.   Megismerik   a   kreativitás   fogalmát   és   az   óvodáskorú gyer mek   fejlesztési   lehetőségeit,   s   abban   az   alkotó   pe - da gógus szerepét. 3. A   továbbképzés   során   a   gyakorlatban   is   alkal maz ha - tó   ismereteket,   tapasztalatokat   szereznek   a   tehetségek fel is merése   terén,   valamint   alkalmazható   helyes   mód - sze reket    a    tehetségek    kibontakoztatására.    Korszerű szem léletváltás a tehetséggondozásban. 4.   Ellenőrzés:   A   továbbképzés   végén   a   résztvevők   - ró   kérdőívet   töltenek   ki,   melynek   megoldására   1   óra   áll ren del kezésre. A továbbképzést befejezett és a tanústvány kiadható, ha - a résztvevő a részvételi díjat befizette, - a záró dolgozatot a megfelelő 66%-os teljesítménnyel elkészítette, - a továbbképzés 30 órájából 24 órán igazoltan részt vett.
Létesítést igazoló hatályos okirat: Pk.60.090/1990 (Kecskeméti Törvényszék) Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-41/2017 Felnőttképzési nyilvántartási szám (régi): 03-0081-04 NSZFH nyilvántartásba vételi szám (új): E-000295/2014