Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2024
A nyári egyetem akkreditációja

Óvodapedagógiai Napok - Tehetség Kreativitás Innováció

A továbbképzés célja: A résztvevők mélyítsék el és bővítsék meglévő ismereteiket az alábbi területeken: A tehetséges gyermek - a kutatások legfrissebb elméleti és gyakorlati eredményei. A kreativitás - az alkotó gyermek - fejlesztési lehetőségeinek felismerése. Az alkotó pe- dagógus szerepe. A gyakorlatban alkalmazható ismeretek, tapasztalatok a tehetségek felismerése terén, valamint az alkalmazható helyes módszerek a tehetségek kibontakoztatására. Korszerű szemléletváltás a tehetséggondozásban. A továbbképzése végére elért tartalmi követelmények: A résztvevők ismerjék a tehetséges gyermek nevelése terén a kutatások legfrissebb el- méleti és gyakorlati eredményeit. Ismerjék a kreativitás fogalmát és az óvodáskorú gyermek fejlesztési lehetőségeit, s ab- ban az alkotó pedagógus szerepét. Ismerjék a gyakorlatban is alkalmazható tapasztalatokat a tehetségek felismerése te- rén, valamint a helyes módszereket a tehetségek kibontakoztatására. Legyen képes korszerű szemléletváltásra a tehetségek felismerése és gondozása te- rén.

Az ellenőrzés módja

A továbbképzés végén a résztvevőknek előre elkészített kérdőívet kell kitöltenie. A kérdőív 3 ki - fej tő jellegű kérdést tartalmaz az elhangzott előadások tartalmából. 1. A tehetséges gyermek felismerésének legfontosabb jellemzői. (A kérdésre adott válasz ab- ban az esetben fogadható le, amennyiben a résztvevő 3 konkrét, jellemző tulajdonságot felso- rol.) 2. Milyen módszereket alkalmaz gyakorlati munkája során, melynek eredményeként a tehetsé- ges gyermek fejleszését, tehetségének kibontakoztatását elérheti. (A kérdésre adott válasz ab- ban az esetben fogadható el, ha a résztvevő a tehetséges gyermekek nevelésében alkalma- zott módszerek közül legalább 3 módszert leír.) 3. Írjon le egy konkrét esetet saját munkája során, melynél az átlagostól eltérő kreativitású gyermek felismerésre kerül, s fejlesztése során milyen módszereket alkalmazott, illetve a továbbképzés eredményeit felhasználva, milyen módszereket alkalmaz a jövőben, ha e konkrét esettel ismételten találkozna. (Bármely az előzőekre épülő megoldás elfogadható.) A záró ellenőrzés akkor fogadható el teljesítettnek, amennyiben a 3 kérdésből 2 kérdésre adott válasz helyes (66%).

Nyári Egyetem

Összefoglaló: 1. A résztvevők megismerik a tehetséges gyermek ne- velése terén a kutatások legfrissebb elméleti és gya- korlati eredményeit. 2. Megismerik a kreativitás fogalmát és az óvodáskorú gyermek fejlesztési lehetőségeit, s abban az alkotó pe- dagógus szerepét. 3. A továbbképzés során a gyakorlatban is alkalmazha- tó ismereteket, tapasztalatokat szereznek a tehetségek felismerése terén, valamint alkalmazható helyes mód- szereket a tehetségek kibontakoztatására. Korszerű szemléletváltás a tehetséggondozásban. 4. Ellenőrzés: A továbbképzés végén a résztvevők zá- ró kérdőívet töltenek ki, melynek megoldására 1 óra áll rendelkezésre. A továbbképzést befejezett és a tanústvány kiadható, ha - a résztvevő a részvételi díjat befizette, - a záró dolgozatot a megfelelő 66%-os teljesítménnyel elkészítette, - a továbbképzés 30 órájából 27 órán igazoltan részt vett.
Létesítést igazoló hatályos okirat: Pk.60.090/1990 (Kecskeméti Törvényszék) Akkreditációs engedély szám: 170/10/2022, Nyilvántartási szám: 03-0081-04. NSZFH nyilvántartásba vételi szám (új): E-000295/2014