Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2018
A nyári egyetem akkreditációja

Óvodapedagógiai Napok - Tehetség Kreativitás Innováció

A továbbképzés célja: A résztvevők mélyítsék el és bővítsék meglévő ismereteiket az alábbi területeken: A     tehetséges     gyermek     -     a     kutatások     legfrissebb     elméleti     és     gyakorlati eredményei. A    kreativitás    -    az    alkotó    gyermek    -    fejlesztési    lehetőségeinek    felismerése.   Az alkotó pe da gógus szerepe. A   gyakorlatban   alkalmazható   ismeretek,   tapasztalatok   a   tehetségek   felismerése terén,       va lamint       az       alkalmazható       helyes       módszerek       a       tehetségek kibontakoztatására. Korszerű szemléletváltás a tehetséggondozásban. A továbbképzése végére elért tartalmi követelmények: A    résztvevők    ismerjék    a    tehetséges    gyermek    nevelése    terén    a    kutatások legfrissebb el leti és gyakorlati eredményeit. Ismerjék     a     kreativitás     fogalmát     és     az     óvodáskorú     gyermek     fejlesztési lehetőségeit, s ab ban az alkotó pedagógus szerepét. Ismerjék   a   gyakorlatban   is   alkalmazható   tapasztalatokat   a   tehetségek   felismerése te rén, valamint a helyes módszereket a tehetségek kibontakoztatására. Legyen   képes   korszerű   szemléletváltásra   a   tehetségek   felismerése   és   gondozása te rén.

Az ellenőrzés módja

A    továbbképzés    végén    a    résztvevőknek    előre    elkészített    kérdőívet    kell    kitöltenie.   A kérdőív 3 ki fej tő jellegű kérdést tartalmaz az elhangzott előadások tartalmából. 1.    A    tehetséges    gyermek    felismerésének    legfontosabb    jellemzői.    (A    kérdésre    adott válasz   ab ban   az   esetben   fogadható   le,   amennyiben   a   résztvevő   3   konkrét,   jellemző tulajdonságot fel so rol.) 2.   Milyen   módszereket   alkalmaz   gyakorlati   munkája   során,   melynek   eredményeként   a   te - het ges    gyermek    fejleszését,    tehetségének    kibontakoztatását    elérheti.    (A    kérdésre adott   válasz   ab ban   az   esetben   fogadható   el,   ha   a   résztvevő   a   tehetséges   gyermekek nevelésében al kal ma zott módszerek közül legalább 3 módszert leír.) 3.    Írjon    le    egy    konkrét    esetet    saját    munkája    során,    melynél    az    átlagostól    eltérő kreativitású    gyer mek    felismerésre    kerül,    s    fejlesztése    során    milyen    módszereket alkalmazott,    illetve    a    továb bképzés    eredményeit    felhasználva,    milyen    módszereket alkalmaz   a   jövőben,   ha   e   konkrét   eset tel   ismételten   találkozna.   (Bármely   az   előzőekre épülő megoldás elfogadható.) A   záró   ellenőrzés   akkor   fogadható   el   teljesítettnek,   amennyiben   a   3   kérdésből   2   kérdésre adott válasz helyes (66%).

Vándorkonferencia

Összefoglaló: 1.   A   résztvevők   megismerik   a   tehetséges   gyermek ne ve lése   terén   a   kutatások   legfrissebb   elméleti   és gya kor lati eredményeit. 2.     Megismerik     a     kreativitás     fogalmát     és     az óvodáskorú    gyer mek    fejlesztési    lehetőségeit,    s abban az alkotó pe da gógus szerepét. 3.   A   továbbképzés   során   a   gyakorlatban   is   alkal - maz ha tó   ismereteket,   tapasztalatokat   szereznek   a tehetségek          fel is merése          terén,          valamint alkalmazható    helyes    mód sze reket    a    tehetségek kibontakoztatására.     Korszerű     szem léletváltás     a tehetséggondozásban. 4.   Ellenőrzés:   A   továbbképzés   végén   a   résztvevők ró   kérdőívet   töltenek   ki,   melynek   megoldására   1 óra áll ren del kezésre. A     továbbképzést     befejezett     és     a     tanústvány kiadható, ha - a résztvevő a részvételi díjat befizette, -      a      záró      dolgozatot      a      megfelelő      66%-os teljesítménnyel elkészítette, -    a    továbbképzés    30    órájából    24    órán    igazoltan részt vett.
Létesítést igazoló hatályos okirat: Pk.60.090/1990 (Kecskeméti Törvényszék) Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-41/2017 Felnőttképzési nyilvántartási szám (régi): 03-0081-04 NSZFH nyilvántartásba vételi szám (új): E-000295/2014