Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2023
Köszöntjük!

Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a megújult Nyári Egyetemünk alkotó, szervező közösségével együtt. Amint a meghívónkban is olvasható, új szel lemi irányokat képviselőkkel gyarapodott az 48. Óvodapedagógiai Nyári E - gye tem szakmai bizottsága, amely által elérhető, hogy a dunántúli óvodák ve ze - tőit, óvoda pe da gógusait is bevonjuk a legrégebben működő országos ren dez - vényünkbe. Az óvoda nevelési intézmény, amely nagyon sok feladatot ad minden ott dolgozó felnőttnek. Ezért joggal mondhatjuk, hogy most a szakmánk legfontosabb te - rületét választottuk a Nyári Egyetem témakörének. Nem könnyű ebben a világ - ban pedagógusnak lenni, hiszen a nevelés kérdésével most igen sok tennivalónk van, amelyek a gyermekek személyiségét tudatosan formálhatják az önállóan meg írt pedagógiai programok tükrében. Tudatos munkánkat mindig csiszolni, fej - lesz teni szükséges, ha azt szeretnénk, hogy az iskolaérett gyermekeink minél job ban megállják a helyüket az új iskolai szervezetekben. Ehhez szeretnénk se - gít ségükre lenni az idei találkozónkon. A nyári egyetemen szeretnénk megismertetni Önökkel a Pécsi Tudo mány egye - tem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karát, ezen belül is az óvodapedagógus képzésüket. Ezért hívtuk meg nyitó előadóként prof. Dr. Szécsi Gábor dékánt urat , egyetemi tanárt, hogy mutassa be nekünk a PTE KPVK érték és nevelés viszonyát érintő tudományos és képzési programjait, va - la mint Major Tünde Kármen PTE KPVK doktori iskola hallgatóját, óraadót, hogy mutassa be a PTE óvoda pe da gus képzés struktúráját, hogy megismerhessük a Szekszárdon végzett pe da gu sok tudását, hitvallását, szakmai elkö te le zett - ség hez kapott munícióit. Emellett módunk lesz megismerni a szekszárdi Gya kor - óvoda nevelési céljait, minden na pi nevelési felfogását, gyakorlatát is az első nap délutánján, ahol az óvodások nevelésének kérdéseit fogjuk feszegetni. A pedagógus társadalom újabb nagy feladatot kapott azzal, hogy az óvodák teljesítményértékelési rendszerét ki kell dolgozniuk, melynek az első leiratát már olvashattuk. Vendégünk lesz Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kamara el - ke, aki segít értelmezni nekünk ennek célját, tartalmát, megvalósulásának po -
zi tívumait. Az első nap délelőttjének záró előadását Dr. habil Bús Imre , a PTE KPVK főiskolai tanára tartja, akit több évtizede tanít az óvodapedagógusképzésben. Előadásában az értékalapú nevelésről fejti ki gondolatait. Az első nap délutánján még időt szentelünk Tolna Vármegye székhelyének meg ismerésére is, Szekszárd nevezetességeinek rövid megtekintésére. A Nyári Egyetemünk állandó, második napi programja a határon túli magyar óvo dák meglátogatása. Ugyanis az alapprogram minden anyaóvodától el vár - ja, hogy legyenek testvéróvodai kapcsolatai a határon túli magyar óvo dák kal. Most Eszékre visz az utunk, ahol két magyar óvodába megyünk el, hogy lás - suk és tapasztaljuk, hogyan nevelik a kint élő magyar gyer me keket az anyanyelvük szépségére. Egyben Horvátország negyedik leg na gyobb ro - sának értékeit is megismerhetjük. A harmadik továbbképzési napunk a gyakorlatról szól, ahová meghívtuk a de vecseri Vackor és a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodákat, akik egy or szá - gos nevelési innovációban vettek részt, s annak a tartalmáról és ered nyei - ről számolnak be a program résztvevőinek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 48. Óvodapedagógiai Nyári Egye tem - re! Kecskemét, 2023. május 2. Tisztelettel:
Nagy Jenőné A Nyári Egyetem elnöke
Szabics István TIT megyei igazgató
prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán PTE KPVK