Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2018
Köszöntjük!

Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!

Szeretettel   és   tisztelettel   köszöntelek   Benneteket   a   45.   Óvodapedagógusok Nyári Egyetemének Szakmai Bizottsága nevében. Negyvenöt   év   egy   teljes   pályaívnél   is   több   az   óvodapedagógusok   mun kás - ban,    melyben    igen    sok    változást    éltek    meg    a    pedagógiai    alkotó munkájuk    során.    Eb ben    a    munkájukban    joggal    mondhatjuk,    hogy    a Kecskeméti   Nyári   Egyetem   min dig,   mindenkor   kiválóan   orientálta   a   tanulni vágyó       óvodapedagógusokat.       A       Nyá ri       Egyetem       Magyarország legrangosabb   óvodapedagógiai   to vább kép zés é nek   számított   elindulásától kezdve,   ahol   értékes   elméleti,   kutató   szakemberek   mun káját   ismerhettük meg.   Hagyományokat   tisztelve   ma   is   arra   törekszünk,   hogy   ezt   az   értéket megőrizve,   a   társadalom   változásainak,   igényeknek   fi gye lem be   vételével olyan      egyeteme      maradhasson      az      óvodapedagógusoknak,      ahol      a gyermeknek   és   óvodapedagógusnak   kijáró   tisztelet   megéreztetésével   nyi - to gat juk   a   kolléganők   önmeghatározó   pedagógiai   gondolkodását,   tetterejét a    napi    igé nyes    munkájukhoz.    Örömmel    küldjük    tájékoztatónkat    az    idei, jubileumi    Nyári    Egye temről,    az    iránytűt    képviselő    minőségi,    gazdag továbbképzési le he vel. A    jubileumi    Nyári    Egyetemet    Lezsák    Sándor,    a    Magyar    Országgyűlés Alelnöke kö szönti. Vendégünk    lesz    prof.    dr.    Klein    Sándor,    a    pszichológiai    tudományok doktora,    aki    meg osztja    velünk    az    óvodai    hasznos    játékról,    az    örömteli tanulásról    és    a    jó    mun ról    a    véleményét,    mely    a    fejlesztőmunkánk gerincét képezi. Várjuk gondolatait, eszmefuttatásait, segítő tanácsait. Az   első   nap   délután   meglátogatjuk   a   Szivárvány   Óvodát   Lakitelek   nagy köz - ség ben,   ahol   Sütő   Lászlóné   óvodavezető   tájékoztatást   ad   nekünk,   hogyan lett    az    óvodájuk    tehetségígéreteket    gondozó    óvoda,    s    azóta,    milyen eredményeket ér tek el a gyermekek tehetséggondozása területén?
A    Nyári    Egyetem    zászlajára    tűzte    a    határon    túli    magyar    óvodák életének,     szak ma i     munkájának     megismerését     is.     Ezen     a     nyári egyetemen   Aradra   visz   az   u tunk.   Meglátogatjuk   a   magyar   óvodákat   és Arad város nevezetességeit. A   harmadik   napon   dr.   Páli   Judit   egyetemi   docens   pallérozza   elméleti tu sun kat     és     kiváló     fejlesztő     játékokat     mutat     be     azokkal     a kolléganőkkel    együtt,    akik    logikai    tehetségműhelyeket    vezetnek    az óvodákban. Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk! Kecskemét, 2018. április 25.
Nagy Jenőné A Nyári Egyetem elnöke
Szabics István TIT megyei igazgató