Óvodapedagógiai Nyári Egyetem 2024
Köszöntjük!

Kedves Óvodapedagógusok, Kedves Érdeklődők!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a 48. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem megújult alkotó és szervező közösségével együtt. Ez évtől új szellemi irányítója van a Nyári Egyetemnek. Az eddigi, megszokott koncepcionális felfogástól eltérően, más szí- nezetű megközelítéssel szeretnénk némileg más karaktert rajzolni rendezvényünknek. A Nyári Egyetem struktúrája: Az első nap a napi gyakorlatra is kitekintő elméleti előadá- soké, valamint a nyári egyetemnek helyt adó városé, illetve a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara által képviselt pedagógiai felfogásra és gyakorlatra történő kitekintésé. A második nap – összhangban az alap- program határon túli magyar óvodákkal való kapcsolattartási elvárására – külföldi prog- ram köré szerveződik. Idén Eszékre visz az utunk, ahol magyar óvodába megyünk el, hogy megtapasztaljuk, hogyan nevelik a kint élő magyar gyermekeket az ottani kollégák. A harmadik továbbképzési napunk pedig elsősorban a gyakorlati munkáról szól, ami miatt célzottan olyan előadókat hívtunk meg, akiknek elsődlegesen ebben van tapasz- talatuk. Már vagy negyed évszázada, s először az általános iskolai korosztályban került fókusz- ba az a tanulói ’viselkedési tünetcsoport’, mely az óvodapedagógusok addig megszokott csoportos napi munkáját éppúgy megnehezítette, mint az általános iskolai osztályokét. Ez a kihívás a pedagógiát válaszadási kényszerhelyzetbe terelte, mely aztán SNI ösz- szefoglaló névvel került a köztudatba. A „sajátos nevelési igényű” kifejezés az azóta el- telt időszak alatt a maga szakmai árnyalataival éppúgy finomodott, mint az a pedagógiai szemlélet, melyet a maga egyszerre humánus, ugyanakkor racionális gyakorlatával in- kluzív pedagógia összefoglaló névvel illetünk. Ennek a fogalomköre is változott, illetve társadalmi/szociológiai aspektusával ki is szélesedett az idők folyamán, mert világossá vált, hogy a befogadás szükségessége túlmutat az egyes gyermekek intézményen belüli életén. E szélesebb aspektusú kérdéskör, a családi és a szélesebb társadalmi vonzatok- kal való foglalkozás területe is megkerülhetetlenné vált. Az utóbbi években lett egyre nyilvánvalóbb, hogy az inkluzív nevelési szemléletre az óvodai korosztályban is egyre nagyobb a szükség és az igény. Ennek szerteágazó okai vannak, de az biztos, hogy a pedagógiai sikerünk elsősorban rajtunk múlik, a befogadó szemléletű óvodákon és ugyanilyen pedagógusokon, akik megfelelő módon tudnak rea- gálni a különböző akadályokkal küzdő gyermekek egyéni problémáira, szükségleteire, igényeire. Ezek pedig gyer-mekfüggők – azaz, sokszínűek, mint maguk az érintettek. Ezért a pedagógiai válaszoknak is ilyeneknek kell lenniük. Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem ezért helyezte idei programja központi témájába az inkluzív nevelés lehető- ségeit. A mindennapokban ezekkel a nehézségekkel küzdő óvodapedagógusok számára e problémák megértéséhez és kezeléséhez szeretnénk hozzájárulni. Ennek sikerét a Nyári Egyetem kiváló elméleti és gyakorlati előadói szavatolják, akik e több oldalú és
sokszínű témát más-más aspektusból világítják meg, s akik saját területükön szakmailag széles körben elismertek, ugyanakkor napi gyakorlati példákkal és tanácsokkal is tudják segíteni a gyakorló óvodapedagógusokat. Két jelentősebb újítással szeretnénk még hozzájárulni a rendezvény sikeréhez: Szeretnénk, ha az óvodapedagógus résztvevők tudatosan, holisztikusabban értel- meznék működésük gyermek-korosztályát: nem lezárt pedagógiai egységekként, hanem tudva, hogy ők egy-egy közbenső állomást jelentenek a gyermekek életé- ben. Szakmailag ezért fontosnak gondoljuk, hogy az óvodáskor előtti és utáni gyer- mek-korcsoportokkal foglalkozó pedagógusok jobban megismerjék egymás mun- kájának azt a közös halmazát, melyben a gyermek kézből-kézbe történő átadása- átvétele fontos szerepet játszik. Ezért a Nyári Egyetemen ilyen előadások is elhangzanak majd. A másik újítás az interaktív részvételt jelenti, ami elsősorban a résztvevők rendez- vénybe való aktív bevonódását szolgálja: az előadásokat követően az előadókkal közös pódiumbeszélgetésre kerül sor, mely lehetőséget ad nem csupán arra, hogy az előadók egymásra is szabadon reflektálhassanak, de arra is, hogy a hallgatóság mindazon kérdéseket is feltehesse nekik, melyek az előadásokon bennük felmerültek. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Nagy Jenőnének, aki az elmúlt 20 évben megbecsült elnöke volt nyári egyetemünknek, annak színvonalát magasra emelte, s nemzetközi hírnevet szerzett. Bár a konkrét szervező munkától és a szakmai irányítástól visszavonult, a jövőben, mint tiszteletbeli elnök velünk marad és reméljük a rendezvényen is részt vesz. A nyári egyetem általa létrehozott szellemiségét megőrizzük, fejlesztjük és tovább visszük! A Nyári Egyetem központi témája, csakúgy, mint mindhárom napjának szakmai programja remélhetően elnyeri tetszésüket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 48. Óvodapedagógiai Nyári Egyetemre! Kecskemét, 2024. április
Dr. Smuta Attila A Nyári Egyetem szakmai elnöke
Szabics István TIT megyei igazgató
prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán PTE KPVK